Број 9-12/2017

 1. ЧЛАНЦИ
  Симуловани послови – посебна доказна радња у актуелном кривичном процесном законодавству и пракси

  391
 2. Рефлексије Друштвеног уговора. Русо као наш савременик

  404
 3. Правни оквир заштите од комуналне буке у Републици Србији и његова усаглашеност са директивом 49/2002/ES

  419
 4. РАСПРАВЕ
  Корпорацијска права акционара у акционарском друштву

  443
 5. Уставност законског појма и третмана прекршаја против јавног реда и мира

  453
 6. Престанак радног односа на иницијативу запосленог у примени права

  466
 7. Статус домаћег парничног предмета до доношења одлуке суда Еуропске уније у поводу постављеног претходног питања

  478
 8. Коментар Правила о раду Огранка Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду

  486
 9. Неки ставови у погледу будућег нормирања поглавља о правосуђу на трећем округлом столу о изменама устава Републике Србије

  491
 10. СУДСКА
  Кривично дело надриписарство (чл. 342. КЗ). Законодавно решење, дилеме, судска пракса

  494
 11. САОПШТЕЊА
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  501
 12. САДРЖАЈ ГЛАСНИКА АКВ ЗА 2017. ГОДИНУ

  519

Број 9-12/2017

651,06 KBПреузмите

Број 5-8.2017

 1. ЧЛАНЦИ
  Правне последице прекршајног кажњавања

  253
 2. Независна дистинктивна улога ранијег знака у композитном знаку и вероватноћа настанка забуне у промету

  264
 3. 10 Years since adoption of the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities in Serbia

  277
 4. РАСПРАВЕ
  Прим. др Веселин Говедарица Прим. др сц. Зоран Иванов Драгољуб Филиповић Принципи судскомедицинског вештачења умањене опште радне способности

  286
 5. Законско и подзаконско регулисање заштите узбуњивача. Кључне одреднице

  296
 6. Критички осврт на „Глас против забране из члана 1717 Нацрта Грађанског законика Републике Србије” и на стицање од не- власника у нацрту – пут ка новом стицању од невласника

  312
 7. ПРИКАЗИ
  Међународно право и суверенитет. Славко Богдановић: Лице балканског принца. Суверенитет и прекограничне воде у пракси земаља југоисточне Европе

  327
 8. IN MEMORIAM
  Ружа Дулић (1934–2018)

  331
 9. СУДСКА ПРАКСА
  Подстрекавање (чл. 34. КЗ) као облик саучесништва у судској пракси

  333
 10. Помагање (чл. 35. КЗ) као облик саучесништва у судској пракси

  344
 11. САОПШТЕЊА
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  359

Број 5-8.2017

650,52 KBПреузмите

Број 03-04./2017

 1. Чланци:
  Уставни положај судова у оквиру организације власти. Нормативни оквир – проблеми нормативног и фактичког карактера

  173
 2. Положај суда и судија у предстојећим променама Устава

  92
 3. Запажања о уређењу судијске функције

  204
 4. Високи савет судства. Статус, избор, разрешење, мандат, чланство, надлежност

  215
 5. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  226

Број 03-04./2017

2,50 MBПреузмите

Број 02/2017

 1. Чланци:
  Аристотелово одређење правде

  81
 2. Доминантност последица повређивања у вештачењу умањене радне способности

  92
 3. Расправе:
  Лишење живота из самилости

  108
 4. Заштита права пацијената у правном систему Републике Србије

  119
 5. In Memoriam:
  Мр Ђуро Бошњак

  131
 6. Опроштајни говор

  133
 7. Судска пракса
  Судска пракса из грађанског права

  135
 8. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  148

Број 02/2017

2,56 MBПреузмите

Број 01/2017

 1. Чланци:
  Облици неправа детерминисани спољашњим елементима права

  5
 2. Однос принципа in dubio pro reo и континуитета доказа према одредбама актуелног Законика о кривичном поступку Републике Србије

  17
 3. Расправе:
  Криминалитет и казнена политика

  37
 4. Рефундација пореза купцу првог стана

  44
 5. Судска пракса
  Трошкови ванпарничног поступка. Коментар одлуке

  55
 6. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  57
 7. Садржај Гласника за 2016. годину

  75

Број 01/2017

2,36 MBПреузмите

Број 06/2016

 1. Чланци:
  Основне Конвенције Међународне организације рада и усаглашеност позитивног законодавства Републике Србије са њиховим нормама

  247
 2. Врсте насиља над децом у породици

  265
 3. Расправе:
  Рокови и пасивна легитимација код паулијанске тужбе

  288
 4. In Memoriam:
  Др Јанко Кубињец

  294
 5. Судска пракса:
  Судска пракса из грађанског права

  296
 6. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  311

Број 06/2016

2,32 MBПреузмите