Правилник о раду Центра за медијацију АК Војводине

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Циљ Правилника

Овим Правилником се уређује оснивање, организација и рад Центра за медијацију (у даљем тексту: ЦМ) при Адвокатскoј комори Војводине као и поступак медијације у овом Центру.

Едукација из области медијације поверава се Академији Адвокатске коморе Војводине.

Члан 2.

Појмови

„Медијација (посредовање)“ – мирно решавање спора, алтернативан начин решавања спора који странке желе споразумно да реше уз помоћ медијатора, који странкама помаже да постигну договор о спору, без наметања обавезујућег решења.

„Адвокат – медијатор“ – члан Адвокатске Коморе Војводине са листе адвоката – медијатора Адвокатске Коморе Војводине, који на основу споразума странака спроводи поступак медијације.

„Листа адвоката – медијатора“ – евиденција коју води Адвокатска комора Војводине, на основу листе коју сачињава Центар за медијацију (ЦМ), са које странке бирају медијатора.

„Странке“ – лица која настали спор покушавају да реше мирним путем.

„Споразум о решавању спора“ – споразум чије закључење подразумева успешно окончан поступак медијације.

Члан 3.

Услови рада

Адвокатска комора Војводине обезбеђује услове за рад ЦМ и медијатора.

Академија Адвокатске коморе Војводине, врши едукацију адвоката из области медијације.

Евиденција адвоката – медијатора се води у Адвокатској комори Војводине и ближе је регулисана посебним Правилником.

У евиденцији адвоката – медијатора могу бити само адвокати уписани у Именик адвоката Адвокатске Коморе Војводине.

Члан 4.

Центaр за медијацију пружа помоћ странкама да, у поступку медијације у којем странке добровољно настоје да, уз помоћ једног или више непристрасних посредника (у даљем тексту: адвокат-медијатор) спорни однос реше путем преговарања, односно да у поступку који воде, преговарањем постигну мирно решење спора, постизањем обострано прихватљивог споразума.

Покретање поступка медијације, по овом Правилнику, могу захтевати домаћа и страна физичка и правна лица у свим спорним односима у којима својим правима и захтевима могу слободно да располажу.

Члан 5.

Почетак медијације

Претходни договор странака да спор који произилази из одређеног правног односа, заједнички реше медијацијом у ЦМ, није претпоставка за покретање поступка према овом Правилнику.

Свака странка може да се обрати ЦМ и предложи да се спор или спорови који проистичу из одређеног правног односа реше мирним путем. У том случају, изабрани адвокат – медијатор је дужан да се обрати другој страни ради прибављања сагласности.

Ако странке нису другачије договориле, медијација почиње пријемом сагласности за медијацију коју је супротна странка, у писаној форми, доставила ЦМ, односно последње сагласности, у случају да у спору учествује више страна.

Уколико се странка, у року од 15 дана или у другом року наведеном у предлогу за медијацију, не изјасни о предлогу за медијацију, предлог се сматра одбијеним.

Сматра се да је писмено са предлогом за медијацију уручено ако је послато препорученом пошиљком са повратницом или електронском поштом на адресу сталног пребивалишта или седишта уговорне стране или његовог пуномоћника.

Члан 6.

Примена одредаба Правилника

Адвокат – медијатор је дужан да примењује одредбе овог Правилника.

ОСНОВНА НАЧЕЛА

Члан 7.

Начело добровољности

Учешће странака у поступку медијације је добровољно. Свака странка може у било које време повући сагласност за учешће у поступку медијације.

Адвокат – медијатор је дужан да поступак медијације спроводи на начин који сматра целисходним, у складу са околностима случаја и предлозима странака, док год има изгледа да је закључење споразума могуће, водећи рачуна да се поступак одвија без одуговлачења.

Члан 8.

Равноправност

Странке имају једнаке услове за учествовање у поступку и једнаке могућности да слободно изразе своју вољу, дају своје предлоге и слободно закључују споразум.

Адвокат – медијатор је дужан да странкама омогући равноправан положај.

Члан 9.

Искључење јавности

У поступку медијације је јавност искључена.

Члан 10.

Начело поверљивости и тајности

Сви подаци који произилазе из медијације или у вези са медијацијом, укључујући и чињеницу да се при ЦМ води поступак медијације су поверљиви, осим ако се странке другачије не договоре, ако се њихово саопштавање захтева по закону, ради заштите јавног поретка, посебно када је то потребно ради осигурања заштите најбољег интереса детета или ради спречавања наношења штете физичком или психичком интегритету лица, или ако је то неопходно за испуњење или принудно извршење споразума о решавању спора.

Подаци који се односе на спор које је адвокат – медијатор примио/сазнао од једне странке (на пример на одвојеном састанку) могу се обелоданити другим странкама у поступку медијације, осим ако су ти подаци саопштени под изричитим условом да остану поверљиви.

Трећа лица не могу присуствовати састанцима медијације без одобрења свих странака у поступку и медијатора.

Начело поверљивости обавезује и друга физичка и правна лица укључена у поступак медијације (нпр. вештаци) и трећа лица која, уз дозволу странака, присуствују састанцима у поступку медијације.

Лица које поступи супротно ставу 1, 3. и 4. овог члана, одговорно је за штету коју тиме проузрокује.

Члан 11.

Начело усмености

Састанци у поступку медијације се одржавају усмено и о њима се не воде записници. Странке и адвокати – медијатори, током самог поступка медијације могу комуницирати и писаним путем.

Члан 12.

Прихватљивост доказа у другим поступцима

Подаци, предлози и изјаве изнети током медијације који су дати искључиво ради закључења споразума, не могу се користити у судском, арбитражном или другом поступку, нити саопштити на други начин.

Странке, медијатори и трећа лица која су учествовала у медијацији не могу се у арбитражном, судском или другом сличном поступку позвати на доказе или сведочити о:

а) позивању странке на медијацију или чињеници да је та странка била спремна да учествује у поступку медијације;

б) мишљења и предлоге о могућем решавању спора које су странке изнеле током медијације;

в) изјаве или признања која су странке дале током медијације;

г) предлози адвоката – медијатора;

д) чињеници да је странка показала спремност да прихвати предлог адвоката-медијатора за мирно решење спора;

ђ) исправама које су сачињене искључиво за потребе медијације.

Одредба из претходног става се примењује без обзира на облик података и доказа.

Подаци и информације из првог става овог члана могу се откривати или користити као доказ само у случајевима када се може одступити од начела поверљивости или ако је то неопходно за спровођење или примену споразума о решавању спора, иначе такви подаци представљају недозвољене доказе.

Члан 13.

Начело хитности и економичности

Поступак медијације се спроводи без одлагања у најкраћем могућем року.

Адвокат – медијатор упућује позив странкама за састанак за медијацију, усмено, електронским путем или путем поште, као и на било који други начин ,који је прихватљив за странку (нпр. факсом).

Поступак медијације може трајати најдуже 60 дана, а уз писмену сагласност странака се може се може продужити, о чему ће адвокат – медијатор обавестити руководиоца ЦМ.

Члан 14.

Начело законитости

У поступку медијације, адвоката – медијатора и странке обавезују принудни прописи.

Члан 15.

Начело непристрасности адвоката-медијатора

Адвокат – медијатор у поступку медијације увек мора поступати независно и непристрасно у односу на странке и на исход медијације.

Адвоката – медијатора обавезују правила професије и етички стандарди ( Етички кодекс посредника-„Сл. Гласник РС“ 146/2014 и Европски кодекс понашања за медијаторе).

Адвокат – медијатор не може започети поступак медијације или наставити са већ започетим поступком све док не утврди све околности које би могле утицати на његову независност и непристрасност (нпр. постојање односа адвоката – медијатора са странком или спорним односом) или би могле створити сумњу било које стране у његову објективност. Ова дужност важи током целог поступка.

III. ЦИЉ ПОСТУПКА МЕДИЈАЦИЈЕ

Члан 16.

Вођење арбитражног или судског поступка

Странке се обавезују да, док је поступак медијације у току, неће покренути судски или арбитражни поступак по постојећем спору, осим уколико би, ако то не учине, настале озбиљне и непоправљиве последице.

Члан 17.

Дејство медијације на преклузивне и рокове застарелости

Покретањем поступка медијације почиње застој застарелости потраживања у односу на захтев поводом кога се спроводи поступак медијације, који не може да траје дуже од 60 дана.

Ако се поступак медијације заврши без споразума о решавању спора, рок застарелости ће наставити да тече од момента када је констатовано да је поступак завршен без споразума о решавању спора. Време које је протекло пре почетка поступка медијације урачунава се у законом прописани временски рок.

Ако је посебним прописом предвиђен рок за подношење тужбе, овај рок у односу на тужбу која је предмет медијације не тече док поступак медијације траје, али не дуже од 60 дана.

Члан 18.

Странке у поступку медијације

Странка у поступку медијације може бити било које физичко или правно лице.

Странку која нема пословну способност заступа њен законски заступник.

Током поступка медијације, адвокат – медијатор мора водити рачуна о пословној способности странака у поступку и о томе да ли странку која нема пословну способност заступа законски заступник или не.

Странка може да учествује у поступку медијације лично или преко пуномоћника.

Члан 19.

Ток поступка медијације

Обим овлашћења адвоката – медијатора у поступку медијације, а посебно у којој мери је овлашћен да даје своју оцену правних питања и активно учествује у изради могућег решења спора, странке утврђују споразумно.

Уколико се странке у спору не договоре о правилима поступка медијације, адвокат – медијатор ће спроводити поступак, који у зависности од свих околности случаја, потенцијалних очекивања странака и потребе за брзим и трајним решавањем спора, сматра одговарајућим и у складу са овим Правилником.

Поступак медијације адвокат – медијатор првенствено спроводи у седишту свог Огранка Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Сремској Митровици, Зрењанину или Панчеву, а може се спровести и у канцеларији адвоката – медијатора.

Поступак медијације се може спроводити и у другим просторијама које за ту намену обезбеди Адвокатска комора Војводине .

Адвокат – медијатор, током поступка, може организовати појединачне и заједничке састанке са странама у спору, а давањем савета и мишљења помагати успостављању њихове међусобне комуникације и указивати на све могућности постизања споразума .

Уколико се странке не договоре другачије, адвокат- медијатор може учествовати у изради текста споразума.

Члан 20.

Језик поступка

Поступак медијације се одвија на српском језику , осим уколико се странке другачије не договоре.

Ако једна од странака не разуме српски језик, она мора обезбедити преводиоца о свом трошку.

IV ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА МЕДИЈАЦИЈЕ

Члан 21.

Поступак медијације се окончава:

а) закључењем споразума о решавању спора,

б) одлуком адвоката – медијатора да се поступак обуставља, јер даље вођење поступка није целисходно,

в) изјавом једне странке да одустаје од даљег вођења поступка, осим у случају ако у поступку медијације учествује више странака, које након одустанка једне од странака одлуче да наставе поступак медијације,

г) протеком рока од 60 дана од дана закључења споразума о приступању медијацији, осим уколико се странке не споразумеју другачије.

По окончању поступка медијације, адвокат – медијатор обавештава ЦМ о датуму окончања поступка медијације и начину на који је према члану 20. Правилника медијација окончана, а ако се поступак медијације спроводи на основу упута суда или другог органа, адвокат – медијатор је дужан да обавештење о начину окончања поступка медијације достави суду или другом органу.

Ако је покренути поступак медијације, који је посебним законом предвиђен као услов за вођење судског или другог поступка, окончан на начин из става 1. тачке б) и в) овог члана, адвокат – медијатор је дужан да обавести надлежни орган или организацију о исходу поступка медијације.

Члан 22.

Споразум о решавању спора

Садржину споразума о решавању спора путем медијације одређују странке у поступку медијације.

Споразум се сачињава у писаној форми и потписују га адвокат – медијатор, странке у поступку медијације и пуномоћници који присуствују медијацији.

Адвокат – медијатор учествује у састављању и изради споразума, уколико се странке у поступку сагласе.

Ако странке у поступку медијације не постигну споразум због несагласности о правним питањима, могу постићи писану сагласност о чињеничним питањима.

Чињенична питања обухваћена сагласношћу воља странка у поступку сматраће се неспорним у судском или другом поступку.

V ТРОШКОВИ МЕДИЈАЦИЈЕ

Члан 23.

Трошкови поступка медијације укључују:

а) накнаду за рад адвоката – медијатора по тарифи која је прописана Правилником о Тарифи и о наградама и накнадама у поступку посредовања („Сл.гласник РС“ 35/2015),

б) путне трошкове адвоката – медијатора у признатом износу,

в) трошкови које је адвокат – медијатор имао у вези са поступком медијације,

г) друге евентуалне трошкове ( вештачења, превођења и др.),

д) трошкове администрације (административног особља) у вези са поступком медијације ( трошкови ЦМ).

Трошкови награде за рад адвоката – медијатора, путни трошкови и накнада трошкова које је адвокат – медијатор имао у вези са поступком медијације су заједнички трошкови странака које странке плаћају адвокату – медијатору у складу са споразумом који је постигнут у медијацији. Други евентуални трошкови падају на терет странака.

Ако се странке другачије не договоре, свака странка сноси своје трошкове (нпр. трошкове пуномоћника), а трошкове медијације сносе у једнаким деловима.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

Члан 24.

Састав ЦМ

ЦM чине руководилац и администратор ЦМ.

Руководилац ЦМ може бити искључиво адвокат – медијатор уписан у Именик Адвокатске коморе Војводине.

Послове администратора може обављати лице запослено у Адвокатској комори Војводине као и друга лица по основу закљученог уговора .

Руководиоца ЦМ именује Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на период од две године и може бити поново именован након истека мандата.

Надзор над радом ЦМ врши Управни одбор.

Члан 25.

Надлежност руководиоца ЦМ

У надлежности руководиоца ЦМ су нарочито:

 • организација рада ЦМ;
 • организовање едукације из области медијације;
 • вођење листе адвоката – медијатора;
 • комуникација са странкама и адвокатима,
 • одлучивање о предлогу за искључење адвоката – медијатора,
 • подношење предлога за разрешење адвоката – медијатора ;
 • одлучивање о примедбама странака на поступак медијације,
 • предлагање финансијског плана за покривање трошкова ЦМ,
 • припрема годишњих извештаја о раду ЦМ, који се достављају Управном одбору Адвокатске коморе Војводине најкасније до 10.12. текуће године.

ЦМ ће, у оквиру Академије Адвокатске коморе Војводине, вршити едукацију односно обуку адвоката када се за то стекну услови.

ЦМ може, по потреби, да ангажује лиценциране едукаторе из области медијације, све док број потребних едукатора не буде попуњен.

У надлежности администратора ЦМ су нарочито:

 • прослеђивање предлога за медијацију и добијених сагласности
 • управљање (администрирање) поступцима медијације
 • вођење статистике о поступцима медијације при ЦМ,
 • вођење рачуна о трошковима ЦМ (рачуноводство),
 • други послови по налогу руководиоца ЦМ.

Руководилац ЦМ може овластити администратора да обавља и појединачне задатке из његове надлежности.

Члан 26.

Вршење надзора над радом ЦМ

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине врши надзор над радом ЦМ тако што одлучује о:

 • притужбама на рад адвоката – медијатора,
 • уписивању медијатора на листу адвоката – медијатора ЦМ,
 • брисању медијатора са листе адвоката – медијатора ЦМ,
 • утврђивању ставова о кључним питањима функционисања ЦМ,
 • предлозима за евентуалне измене и допуне овог Правилника,
 • утврђивању обавезних облика континуиране едукације за адвокате – медијаторе са листе адвоката – медијатора ЦМ,
 • доноси одлуку о паушалном износу који странке плаћају на име административних трошкова ЦМ у вези са поступком медијације,
 • и другим питањима везаним за рад ЦМ.

Управни одбор ће приликом одлучивања узети у обзир Европски кодекс понашања за медијаторе и Етички кодекс посредника («Службени гласни РС» 146/2014).

VII МЕДИЈАТОРИ

Члан 27.

Листа медијатора- адвоката

ЦМ води листу адвоката – медијатора. У листу адвоката – медијатора може бити уписан сваки адвокат који испуњава следеће услове:

 • да је уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Војводине
 • да има дозволу за посредовање и да је уписан у регистар посредника Министарства правде

Адвокат мора доставити решење о упису у регистар посредника министарства правде

Листа адвоката – медијатора садржи следеће податке:

 • лично име адвоката – медијатора,
 • датум и место рођења,
 • адресу пребивалишта или боравишта или седиште канцеларије,
 • контакт податке (број телефона и е-маил адреса),
 • број и датум дозволе за посредовање Министарства правде
 • фотографију, по жељи

Листа адвоката – медијатора је јавна у делу који садржи следеће податке:

 • лично име адвоката – медијатора,
 • професионално или научно (академско) звање,
 • контакт подаци (број телефона и е-маил адреса),
 • датум уписа,
 • фотографија, по жељи.

Наведени подаци могу бити објављени на званичној веб страници ЦМ или на званичној интернет страници Адвокатске коморе Војводине.

Члан 28.

Брисање са листе медијатора

Адвокат – медијатор се брише са листе медијатора ЦМ ако:

 • сам тако захтева,
 • више не испуњава услове прописане у првом ставу члана 27,
 • поступа у супротности са законом, овим Правилником и / или Европским кодексом понашања за медијаторе,
 • ако се утврди неправилност или несавесност поступања у поступку медијације
 • није прошао обавезне обуке континуиране едукације, утврђене од стране Управног одбора Адвокатске коморе Војводине.

Члан 29.

Избор адвоката – медијатора

Странке бирају адвоката – медијатора са листе адвоката – медијатора ЦМ, тако што споразумно изаберу једног адвоката – медијатора или тако што странка која је поднела предлог за медијацију предложи два или три медијатора са листе, а странка која се сагласила са поступком медијације, од предложених медијатора, изабере једног.

Уколико споразум о избору адвоката – медијатора није могућ, адвоката – медијатора именује руководилац ЦМ према редоследу медијатора са листе адвоката – медијатора ЦМ, или изузетно, по својој оцени, у зависности од специфичности конкретног предмета.

Адвокат – медијатор је у обавези да, у року од 14 дана од дана пријема обавештења да му је додељен предмет за медијацију у рад, закаже први састанак.

Члан 30.

Комедијација

Адвокат – медијатор може, уз сагласност странака, спроводити поступак медијације заједно са комедијатором.

Комедијатора може да предложи адвокат – медијатор, стране или руководилац ЦМ.

Члан 31.

Изузеће медијатора-адвоката

Уколико постоје околности које изазивају сумњу у непристрасност адвоката – медијатора, странке могу у било које време ,током поступка медијације, предложити да се именује други адвокат – медијатор.

Адвокат – медијатор се из истих разлога, може сам изузети и саопштити своју одлуку руководиоцу ЦМ.

Након доношења одлуке о изузећу, у најкраћем могућем року се именује други адвокат- медијатор, у складу са чланом 29. овог Правилника.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Примена одредаба Закона о посредовању у решавању спорова

На сва питања која нису изричито регулисана овим Правилником, примењује се Закон о посредовању у решавању спорова („Сл. Гласник РС“ 55/2014).

Члан 33.

Ступање на снагу Правилника

Овај Правилник доноси Управни одбор Адвокатске коморе Војводине и исти ступа на снагу 15. дана од дана усвајања.

Правилник ће бити објављен на званичном сајту Адвокатске коморе Војводине.

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
адвокат Владимир Бељански

 

Правилник о Центру за медијацију Адвокатске коморе Војводине усвојио је Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној 28. 12. 2018. године.

Правилник о Центру за медијацију Адвокатске коморе Војводине ступио је на снагу 14. 01. 2019. године.

Председник Адвокатске коморе Војводине
адвокат Владимир Бељански