Број 9–12/2018

 1. Уводник:
  Девет деценија Гласника Адвокатске коморе Војводине

  319
 2. Чланци:
  Аустријски Advokaten Ordnung - Одвјетнички (адвокатски) ред из 1852 г. и његово важење на подручју Војводине

  321
 3. Између традиције и дисконтинуитета - 270 година судства и адвокатуре у Војводини

  347
 4. Биографија:
  Др Стеван Адамовић

  364
 5. Биоблиографија:
  Библиографија радова објављених у Гласнику Адвокатске коморе Војводине у периоду 2008-2018.

  370
 6. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  383

Број 9–12/2018

2,68 MBПреузмите

Број 5–8/2018

 1. Чланци:
  Жалба на решење о задржавању као неделотворни правни лек

  233
 2. Преображај класичног концепта колективног остваривања ауторског и сродних права у контексту технолошког напретка и законодавства ЕУ

  245
 3. Прираштај – прерада

  264
 4. Порески третман статусних промена привредног друштва

  274
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  291

Број 5–8/2018

2,65 MBПреузмите

Број 3–4/2018

 1. Чланци:
  Забрана против слободе: недискриминација и предузетништво у правном поретку Србије

  141
 2. Положај ствари као основ одговорности по римском едикту ne quis in suggrunda

  158
 3. Расправе:
  Трговина женама као један од облика насиља над женама

  170
 4. Улога надзорног одбора у корпоративном управљању компанија у Србији

  183
 5. Судска пракса:
  Скидање и повреда службеног печата и знака (чл. 327. КЗ) у судској пракси

  199
 6. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  208

Број 3–4/2018

2,54 MBПреузмите

Број 1–2./2018

 1. Чланци:
  Обезбеђење присуства малолетника у кривичном поступку

  3
 2. Ванинституционалне васпитне мере

  27
 3. Појава тужбе за утврђење у Српском грађанском поступку

  38
 4. Расправе:
  Поступак одлучивања о променама Устава Републике Србије

  54
 5. Патронат над правосуђем. Поводом радног текста амандмана на Устав Републике Србије

  70
 6. Судска пракса:
  Рад у јавном интересу као казна (чл. 52. КЗ) у судској пракси

  90
 7. Кривично дело нехатно лишење живота (чл. 118. КЗ) у судској пракси

  98
 8. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  111

Број 1–2./2018

2,65 MBПреузмите

Број 9-12/2017

 1. ЧЛАНЦИ
  Симуловани послови – посебна доказна радња у актуелном кривичном процесном законодавству и пракси

  391
 2. Рефлексије Друштвеног уговора. Русо као наш савременик

  404
 3. Правни оквир заштите од комуналне буке у Републици Србији и његова усаглашеност са директивом 49/2002/ES

  419
 4. РАСПРАВЕ
  Корпорацијска права акционара у акционарском друштву

  443
 5. Уставност законског појма и третмана прекршаја против јавног реда и мира

  453
 6. Престанак радног односа на иницијативу запосленог у примени права

  466
 7. Статус домаћег парничног предмета до доношења одлуке суда Еуропске уније у поводу постављеног претходног питања

  478
 8. Коментар Правила о раду Огранка Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду

  486
 9. Неки ставови у погледу будућег нормирања поглавља о правосуђу на трећем округлом столу о изменама устава Републике Србије

  491
 10. СУДСКА
  Кривично дело надриписарство (чл. 342. КЗ). Законодавно решење, дилеме, судска пракса

  494
 11. САОПШТЕЊА
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  501
 12. САДРЖАЈ ГЛАСНИКА АКВ ЗА 2017. ГОДИНУ

  519

Број 9-12/2017

651,06 KBПреузмите

Број 5-8.2017

 1. ЧЛАНЦИ
  Правне последице прекршајног кажњавања

  253
 2. Независна дистинктивна улога ранијег знака у композитном знаку и вероватноћа настанка забуне у промету

  264
 3. 10 Years since adoption of the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities in Serbia

  277
 4. РАСПРАВЕ
  Прим. др Веселин Говедарица Прим. др сц. Зоран Иванов Драгољуб Филиповић Принципи судскомедицинског вештачења умањене опште радне способности

  286
 5. Законско и подзаконско регулисање заштите узбуњивача. Кључне одреднице

  296
 6. Критички осврт на „Глас против забране из члана 1717 Нацрта Грађанског законика Републике Србије” и на стицање од не- власника у нацрту – пут ка новом стицању од невласника

  312
 7. ПРИКАЗИ
  Међународно право и суверенитет. Славко Богдановић: Лице балканског принца. Суверенитет и прекограничне воде у пракси земаља југоисточне Европе

  327
 8. IN MEMORIAM
  Ружа Дулић (1934–2018)

  331
 9. СУДСКА ПРАКСА
  Подстрекавање (чл. 34. КЗ) као облик саучесништва у судској пракси

  333
 10. Помагање (чл. 35. КЗ) као облик саучесништва у судској пракси

  344
 11. САОПШТЕЊА
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  359

Број 5-8.2017

650,52 KBПреузмите