Број 3/2022

 1. ЧЛАНЦИ
  Животна средина и казненоправни инструменти заштите. Норма и пракса Републике Хрватске

  687
 2. Заштита дивљих животиња и биљака у међународном и Мађарском праву

  712
 3. Треба ли реформирати негаторијску заштиту од имисија у свјетлу Еуропске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода и заштите права на живот у здравој животној средини?

  767
 4. Зелена криминологија

  824
 5. Одговорно управљање водама. Међународни и национални правни и стратешки оквир

  857
 6. Превенција природних катастрофа и заштита природних ресурса

  909
 7. Рад ван темата
  Тоталитаризам, психологија масе и колективна одговорност

  963
 8. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Проф. др Јаков Радишић

  1005
 9. Одабрана пракса у области кривичне заштите животне средине

  1007
 10. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  1023
 11. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1032

Гласник број 3/2022

3,98 MBПреузмите

Број 2/2022

 1. ЧЛАНЦИ
  Делотворност домаћег система заштите потраживања запослених у случају стечаја послодавца

  324
 2. Употреба софтвера за праћење резултата рада запослених и отказ уговора о раду

  381
 3. Забрана конкуренције у уговору о раду - (не)оправдано ограничење слободе рада

  416
 4. Забрана спаљивања жетвених остатака на пољопривредном земљишту

  465
 5. Између демократије и диктатуре - хибридни режим и владавина права

  530
 6. Тумачење Андрићеве дисертације кроз теорију хисторијског институционализма

  550
 7. Остали прилози и саопштења
  Значај правилне примене пореза на додату вредност с аспекта пореског дужника за промет из области грађевинарства

  593
 8. Узајамна административна помоћ у пореским питањима

  607
 9. Одабрана пракса из области грађанског права

  618
 10. Извршење казне затвора - тзв. кућни затвор из чл. 45. ст. 3, 4. и 5. КЗ у правном систему Србије

  633
 11. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  645
 12. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  651

Гласник број 2/2022

3,77 MBПреузмите

Број 1/2022

 1. ЧЛАНЦИ
  Патримонијални црквени суд у Душановом законику

  4
 2. Ефикасност у поступању јавних извршитеља у посебном поступку извршења ради намирења новчаних потраживања која потичу из комуналних и сродних дјелатности. Примјер права Србије

  51
 3. Ублажавање казне код кривичног дела тешка крађа у пракси основног суда у Нишу

  92
 4. Хуманитарна интервенција у контексту злочина агресије из члана 8bis Римског статута

  124
 5. Притвор посматран кроз призму људских права

  177
 6. Кривично дело надрилекарство

  224
 7. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Александар Мумин

  258
 8. In memoriam. Милан Добросављев

  259
 9. In memoriam. Светозар Добросављев

  261
 10. Одабрана пракса из области грађанског права

  263
 11. Понављање кривичног поступка због нових чињеница и доказа чл. 473. ст. 1. т. 3. ЗКП у судској пракси

  282
 12. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  291
 13. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  301

Гласник број 1/2022

3,54 MBПреузмите

Број 4/2021

 1. ЧЛАНЦИ
  Однос литиспенденције и искључиве уговорене међународне надлежности у праву Хашке конференције и Босне и Херцеговине

  957
 2. Владавина права у међународном праву и њена примена у пракси

  994
 3. О недостацима споразума о признању кривичног дела

  1020
 4. Наследноправни механизми заштите чланова породице оставиоца у чешком праву

  1063
 5. Ништавост као претпоставка конверзије уговора

  1085
 6. Слобода изражавања адвоката кроз праксу Европског суда за људска права

  1145
 7. Остали прилози и саопштења
  Адвокатска комора Војводине 1921–2021.

  1176
 8. Сто година Адвокатске коморе Војводине 1921–2021.

  1180
 9. Одабрана пракса из области грађанског права

  1199
 10. Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја из чл. 289. ст. 1. и 3. КЗ у судској пракси

  1219
 11. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  1230
 12. Листа рецензената

  1239
 13. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1242
 14. Садржај Гласника за 2021. годину

  1265

Гласник број 4/2021

3,77 MBПреузмите

Број 3/2021

 1. ЧЛАНЦИ
  Анализа правних аспеката слободе изражавања у оквиру политичког дискурса. Стање у законодавству и судској пракси у Републици Србији

  616
 2. Случај McCann and Others v. the United Kingdom и позитивне обавезе у вези са планирањем и контролисањем операција органа безбедности у складу са чл. 2. ЕКЉП

  665
 3. Задужбине у европском праву. Стање и перспективе

  700
 4. Ширење круга потраживања код једногодишњег рока застарјелости

  734
 5. Повреда права жига која настаје закључењем малопродајног уговора путем интернета

  794
 6. Припрема и планирање саслушања окривљеног у функцији прибављања законитог и потпуног исказа

  825
 7. Прикази и расправе
  Поредбеноправни приказ трошкова парничног поступка као предмета осигурања правне заштите у Њемачком и Хрватском праву

  846
 8. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Александар Пердух

  891
 9. Одабрана пракса из области грађанског права

  894
 10. Узнемирење јавности као притворски основ по чл. 211. ст. 1. т. 4. ЗКП

  913
 11. Сентенце из праксе дисциплинског суда АКВ

  924
 12. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  929

Glasnik broj 3/2021

3,83 MBПреузмите

Број 2/2021

 1. Уводник

  307
 2. ЧЛАНЦИ
  Појам знања као субјективног елемента код кривичног дела злочин против човечности

  310
 3. Накнада имовинске штете у нашем праву индустријске својине

  357
 4. Покретање поступка реорганизације према закону о стечају. Реорганизација vs. унапред припремљени план реорганизације

  396
 5. (Не)законити докази у кривичном поступку у пракси врховног касационог суда у 2019. и 2020. години

  435
 6. Заштита поверљиве комуникације између адвоката и клијента у пракси европског суда за људска права

  479
 7. Развој заштите права на брак гарантованог чл. 12. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода

  510
 8. Прикази и расправе
  Правни инструменти решавања корпоративне кризе

  542
 9. Остали прилози и саопштења
  Сентенце из праксе дисциплинског суда АКВ

  547
 10. Одабрана пракса из области грађанског права

  553
 11. Конкурс за доделу награде "Милорад Ботић 2021."

  567
 12. Конкурс за доделу награде "Катарина Ленголд Маринковић 2021."

  574
 13. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  581

Glasnik broj 2/2021

3,93 MBПреузмите