Број 4/2023

 1. ЧЛАНЦИ
  Уставноправна заштита животне средине

  1187
 2. Виктимолошка анализа ризика од виктимизације код климатских промјена у Босни и Херцеговини

  1250
 3. Осврт на екоцентрични модел заштите околиша у Хрватском казненом праву. Десет година након приступања ЕУ

  1292
 4. Специјализација носилаца правосудних функција и свест грађана као инструменти супротстављања еколошким казненим делима

  1319
 5. Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода и право на здраву животну средину

  1365
 6. Ефикасност прекршајноправне заштите животне средине у Београду од 2017. до 2022. године

  1396
 7. Рад ван темата
  Oдлука скупштине о подношењу тужбе (покретању спора) за искључење члана друштва с ограниченом одговорношћу

  1440
 8. ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ И САОПШТЕЊА
  Одабрана пракса из области грађанског права / 1494 Исправка

  1506
 9. Дисциплинска пракса АКВ

  1507
 10. Игор Вуковић, Коментар кривичних дела против имовине

  1514
 11. Проф. др Мирко Васиљевић, Приказ Коментара Закона о привредним друштвима са одабраном судском праксом и регистром појмова

  1520
 12. Закључци Регионалне научно-стручне конференције „Екологија и право“ / 1525 Листа рецензената

  1525
 13. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине / 1531 Садржај Гласника АКВ за 2023. годину

  1531

Гласник број 4/2023

4,24 MBПреузмите

Број 3/2023

 1. ЧЛАНЦИ
  Заштита индивидуалних и колективних права запослених у случају промене послодавца

  857
 2. Рад ван просторија послодавца. Правни режим и изазови организације у току и након пандемије Covid-а 19

  899
 3. Однос дисциплинског и отказног поступка у радном праву Републике Србије

  934
 4. Значај принципа једнаког третмана мушкараца и жена у праву Европске уније

  976
 5. Материјално кривично право Medicrime конвенције и кривично законодавство Босне и Херцеговине. Однос склада и несклада

  1016
 6. Управна, институционална и политичка контрола буџета. Теоријски аспект уз кратак осврт на нека позитивноправна решења Републике Србије

  1058
 7. Критеријуми за процену најбољег интереса детета у поступцима за заштиту права детета

  1083
 8. ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ И САОПШТЕЊА
  Одабрана пракса из области грађанског права

  1119
 9. Кривично право Сједињених Америчких Држава

  1139
 10. Коментар Закона о прекршајима. Према стању законодавства од 1. децембра 2022. године

  1143
 11. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1146

Гласник број 3/2023

3,58 MBПреузмите

Број 2/2023

 1. ЧЛАНЦИ
  Развој схватања о еквивалентности узајамних престација кроз правила о правичној цени од античког доба до почетка XX века

  425
 2. Сагласност за закључење уговора

  480
 3. Actio familiae erciscundae у Гортинском законику и Закону 12 таблица

  532
 4. Однос кондикције и верзије у модерном праву

  575
 5. Основни принцип искрене сарадње у праву Европске уније

  611
 6. Положај браниоца у поступку за изручење у Републици Србији

  643
 7. Поглед на парнице у Covid 19 медицинским предметима. Инострана пракса

  689
 8. Анализа степена правне независности Хрватске народне банке и Народне банке Републике Северне Македоније

  733
 9. Неочекиване дискриминаторне и друге одредбе у Законику о кривичном поступку којима се крше људска права

  776
 10. ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ И САОПШТЕЊА
  Одабрана пракса из области грађанског права

  793
 11. Неколико речи о Коментару закона о јавном тужилаштву

  816
 12. Конкурс за доделу награде „Милорад Ботић”

  820
 13. Конкурс за доделу награде „Катарина Ленголд Маринковић”

  827
 14. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  834

Гласник број 2/2023

4,60 MBПреузмите

Број 1/2023

 1. ЧЛАНЦИ
  Животна средина и казненоправни инструменти заштите. Норма и пракса Републике Хрватске

  687
 2. Заштита дивљих животиња и биљака у међународном и Мађарском праву

  712
 3. Треба ли реформирати негаторијску заштиту од имисија у свјетлу Еуропске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода и заштите права на живот у здравој животној средини?

  767
 4. Зелена криминологија

  824
 5. Одговорно управљање водама. Међународни и национални правни и стратешки оквир

  857
 6. Превенција природних катастрофа и заштита природних ресурса

  909
 7. Рад ван темата
  Тоталитаризам, психологија масе и колективна одговорност

  963
 8. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Проф. др Јаков Радишић

  1005
 9. Одабрана пракса у области кривичне заштите животне средине

  1007
 10. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  1023
 11. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1032

Гласник број 1/2023

3,07 MBПреузмите

Број 4/2022

 1. ЧЛАНЦИ
  Животна средина и казненоправни инструменти заштите. Норма и пракса Републике Хрватске

  687
 2. Заштита дивљих животиња и биљака у међународном и Мађарском праву

  712
 3. Треба ли реформирати негаторијску заштиту од имисија у свјетлу Еуропске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода и заштите права на живот у здравој животној средини?

  767
 4. Зелена криминологија

  824
 5. Одговорно управљање водама. Међународни и национални правни и стратешки оквир

  857
 6. Превенција природних катастрофа и заштита природних ресурса

  909
 7. Рад ван темата
  Тоталитаризам, психологија масе и колективна одговорност

  963
 8. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Проф. др Јаков Радишић

  1005
 9. Одабрана пракса у области кривичне заштите животне средине

  1007
 10. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  1023
 11. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1032

Гласник број 4/2022

4,12 MBПреузмите

Број 3/2022

 1. ЧЛАНЦИ
  Животна средина и казненоправни инструменти заштите. Норма и пракса Републике Хрватске

  687
 2. Заштита дивљих животиња и биљака у међународном и Мађарском праву

  712
 3. Треба ли реформирати негаторијску заштиту од имисија у свјетлу Еуропске конвенције за заштиту људских права и темељних слобода и заштите права на живот у здравој животној средини?

  767
 4. Зелена криминологија

  824
 5. Одговорно управљање водама. Међународни и национални правни и стратешки оквир

  857
 6. Превенција природних катастрофа и заштита природних ресурса

  909
 7. Рад ван темата
  Тоталитаризам, психологија масе и колективна одговорност

  963
 8. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Проф. др Јаков Радишић

  1005
 9. Одабрана пракса у области кривичне заштите животне средине

  1007
 10. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  1023
 11. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1032

Гласник број 3/2022

3,98 MBПреузмите