Број 2/2021

 1. Уводник

  307
 2. ЧЛАНЦИ
  Појам знања као субјективног елемента код кривичног дела злочин против човечности

  310
 3. Накнада имовинске штете у нашем праву индустријске својине

  357
 4. Покретање поступка реорганизације према закону о стечају. Реорганизација vs. унапред припремљени план реорганизације

  396
 5. (Не)законити докази у кривичном поступку у пракси врховног касационог суда у 2019. и 2020. години

  435
 6. Заштита поверљиве комуникације између адвоката и клијента у пракси европског суда за људска права

  479
 7. Развој заштите права на брак гарантованог чл. 12. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода

  510
 8. Прикази и расправе
  Правни инструменти решавања корпоративне кризе

  542
 9. Остали прилози и саопштења
  Сентенце из праксе дисциплинског суда АКВ

  547
 10. Одабрана пракса из области грађанског права

  553
 11. Конкурс за доделу награде "Милорад Ботић 2021."

  567
 12. Конкурс за доделу награде "Катарина Ленголд Маринковић 2021."

  574
 13. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  581

Glasnik broj 2/2021

3,93 MBПреузмите

Број 1/2021

 1. Уводник

  3
 2. ЧЛАНЦИ
  Ангажовање и поступање прикривеног иследника. Етички изазови правних решења

  5
 3. Положај оштећеног у јавнотужилачкој истрази

  43
 4. Општа неделотворност жалбе на решење о задржавању. Коначни резултати истраживања

  87
 5. Да ли власник објекта (радње) може из својих просторија

  119
 6. Посебна заштита запослених с породичним дужностима од отказа уговора о раду

  147
 7. Проблеми код извршења казне затвора у кућним условима

  190
 8. Прикази и расправе
  Условни отпуст. Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти

  234
 9. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Јован Скенџић

  245
 10. "Будућност адвокатуре је светла". Разговор са Џеромом Ротом

  248
 11. Исправљање грешака у пресуди из чл. 431. ЗКП као кривично-процесни институт у судској пракси

  256
 12. Одабрана пракса из области грађанског права

  264
 13. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  279

Glasnik broj 1/2021

3,75 MBПреузмите

Број 4/2020

 1. Тема броја: ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА

 2. ЧЛАНЦИ
  Ванредно стање на границама права. Превредновање једног критичког концепта

  538
 3. Бивствовање ван закона. Кафкина филозофија права

  572
 4. Појам права нужде (Notrecht) у Хегеловој филозофији

  588
 5. Основне црте филозофије људских права

  612
 6. Феноменологија кривице. Неки увиди о Јасперсовом и Хегеловом схватању кривице

  643
 7. Критика јуснатуралистичког појма брака. Поглед из италијанске правне праксе

  676
 8. Прикази и расправе
  Уобличавање идеје правде у „поеми о правди”

  727
 9. Душка Франета, Увод у филозофију права (Нови Сад, 2020)

  742
 10. Остали прилози и саопштења
  Одабрана пракса из области грађанског права

  748
 11. Исправка

  764
 12. Kривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл. 350 КЗ

  765
 13. Пословник о раду с правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине

  778
 14. Упутство за ауторе с правилима цитирања

  801
 15. Упутство рецензентима за израду рецензије

  811
 16. Листа рецензената

  818
 17. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  820
 18. Садржај Гласника за 2020. годину

  858

Број 3/2020

 1. ЧЛАНЦИ
  Упућивање најопаснијих осуђеника на издржавање казне затвора

  312
 2. Kривичноправна заштита личних података

  347
 3. Арбитражна клаузула у општим условима пословања: актуелне тенденције у међународној трговинској versus потрошачкој арбитражи

  379
 4. Правноисторијски поглед на државинску заштиту у српском праву

  430
 5. Прикази и расправе
  Заступници привредних друштава

  459
 6. Креирање правде и права кроз сучељавање представа Одисеја и просаца

  471
 7. Остали прилози и саопштења
  Битно смањена урачунљивост из чл. 23. ст. 3. КЗ у судској пракси

  484
 8. Одабрана пракса из области грађанског права

  496
 9. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  509

Број 2/2020

 1. Тема броја: ПРАВО И МЕДИЦИНА

 2. ЧЛАНЦИ
  Кривичноправни аспекти љекарске грешке и несавјесно пружање љекарске помоћи. Примјер Србије и Словеније

  164
 3. Биоетички аспекти казненоправне регулације некрофилије у Републици Хрватској

  193
 4. Правне дилеме мождане смрти трудне жене. Случај Марлисе Муњоз

  208
 5. Судскомедицинско вештачење накнаде штете због трајно повећаних потреба

  228
 6. Партнери истог пола као титулари права на биомедицински потпомогнуту оплодњу

  244
 7. Здравствено-правна регулатива усмерена ка заштити корисника здравствених услуга и јавног здравља. Рад на правилнику о храни за одојчад и малу децу

  250
 8. Тијана Ђурђевић Право на одбијање медицинског третмана и пасивна еутаназија

  259
 9. Прикази и расправе
  Увод у медицинско право према позитивном праву Републике Хрватске са изворима и темељним начелима

  267
 10. Остали прилози и саопштења
  Приступ "Здравље у свим политикама" и његова примена

  283
 11. Тајност медицинских података и зашто их штитимо

  287
 12. Поштовање начела in dubio pro vita приликом одлучивања о праву на рефундацију трошкова лечења

  290
 13. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  292

Број 2/2020

2,32 MBПреузмите

Број 1/2020

 1. Тема броја: ПРАВО И МЕДИЦИНА

 2. Уводник

  3
 3. ЧЛАНЦИ
  Од права на раскршћу до заокруженог система норми. Развој медицинског права с освртом на право Србије

  9
 4. Правни аспект едитовања генома у хуманој медицини

  32
 5. Домашај начела аутономије воље код генетичког тестирања

  44
 6. Депатологизација транс идентитета

  60
 7. Улога права у трансдисциплинарним истраживањима у јавном здрављу

  79
 8. Дигитализација услуга у здравственој заштити. Пример Немачке

  88
 9. Прикази и расправе
  Парнице из медицинског права

  95
 10. Остали прилози и саопштења
  Кривична дела против здравља људи. Избор из судске праксе

  112
 11. Упутство за ауторе с правилима цитирања

  129
 12. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  138