Број 1/2022

 1. ЧЛАНЦИ
  Патримонијални црквени суд у Душановом законику

  4
 2. Ефикасност у поступању јавних извршитеља у посебном поступку извршења ради намирења новчаних потраживања која потичу из комуналних и сродних дјелатности. Примјер права Србије

  51
 3. Ублажавање казне код кривичног дела тешка крађа у пракси основног суда у Нишу

  92
 4. Хуманитарна интервенција у контексту злочина агресије из члана 8bis Римског статута

  124
 5. Притвор посматран кроз призму људских права

  177
 6. Кривично дело надрилекарство

  224
 7. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Александар Мумин

  258
 8. In memoriam. Милан Добросављев

  259
 9. In memoriam. Светозар Добросављев

  261
 10. Одабрана пракса из области грађанског права

  263
 11. Понављање кривичног поступка због нових чињеница и доказа чл. 473. ст. 1. т. 3. ЗКП у судској пракси

  282
 12. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  291
 13. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  301

Гласник број 1/2022

3,54 MBПреузмите

Број 4/2021

 1. ЧЛАНЦИ
  Однос литиспенденције и искључиве уговорене међународне надлежности у праву Хашке конференције и Босне и Херцеговине

  957
 2. Владавина права у међународном праву и њена примена у пракси

  994
 3. О недостацима споразума о признању кривичног дела

  1020
 4. Наследноправни механизми заштите чланова породице оставиоца у чешком праву

  1063
 5. Ништавост као претпоставка конверзије уговора

  1085
 6. Слобода изражавања адвоката кроз праксу Европског суда за људска права

  1145
 7. Остали прилози и саопштења
  Адвокатска комора Војводине 1921–2021.

  1176
 8. Сто година Адвокатске коморе Војводине 1921–2021.

  1180
 9. Одабрана пракса из области грађанског права

  1199
 10. Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја из чл. 289. ст. 1. и 3. КЗ у судској пракси

  1219
 11. Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ

  1230
 12. Листа рецензената

  1239
 13. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  1242
 14. Садржај Гласника за 2021. годину

  1265

Гласник број 4/2021

3,77 MBПреузмите

Број 3/2021

 1. ЧЛАНЦИ
  Анализа правних аспеката слободе изражавања у оквиру политичког дискурса. Стање у законодавству и судској пракси у Републици Србији

  616
 2. Случај McCann and Others v. the United Kingdom и позитивне обавезе у вези са планирањем и контролисањем операција органа безбедности у складу са чл. 2. ЕКЉП

  665
 3. Задужбине у европском праву. Стање и перспективе

  700
 4. Ширење круга потраживања код једногодишњег рока застарјелости

  734
 5. Повреда права жига која настаје закључењем малопродајног уговора путем интернета

  794
 6. Припрема и планирање саслушања окривљеног у функцији прибављања законитог и потпуног исказа

  825
 7. Прикази и расправе
  Поредбеноправни приказ трошкова парничног поступка као предмета осигурања правне заштите у Њемачком и Хрватском праву

  846
 8. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Александар Пердух

  891
 9. Одабрана пракса из области грађанског права

  894
 10. Узнемирење јавности као притворски основ по чл. 211. ст. 1. т. 4. ЗКП

  913
 11. Сентенце из праксе дисциплинског суда АКВ

  924
 12. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  929

Glasnik broj 3/2021

3,83 MBПреузмите

Број 2/2021

 1. Уводник

  307
 2. ЧЛАНЦИ
  Појам знања као субјективног елемента код кривичног дела злочин против човечности

  310
 3. Накнада имовинске штете у нашем праву индустријске својине

  357
 4. Покретање поступка реорганизације према закону о стечају. Реорганизација vs. унапред припремљени план реорганизације

  396
 5. (Не)законити докази у кривичном поступку у пракси врховног касационог суда у 2019. и 2020. години

  435
 6. Заштита поверљиве комуникације између адвоката и клијента у пракси европског суда за људска права

  479
 7. Развој заштите права на брак гарантованог чл. 12. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода

  510
 8. Прикази и расправе
  Правни инструменти решавања корпоративне кризе

  542
 9. Остали прилози и саопштења
  Сентенце из праксе дисциплинског суда АКВ

  547
 10. Одабрана пракса из области грађанског права

  553
 11. Конкурс за доделу награде "Милорад Ботић 2021."

  567
 12. Конкурс за доделу награде "Катарина Ленголд Маринковић 2021."

  574
 13. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  581

Glasnik broj 2/2021

3,93 MBПреузмите

Број 1/2021

 1. Уводник

  3
 2. ЧЛАНЦИ
  Ангажовање и поступање прикривеног иследника. Етички изазови правних решења

  5
 3. Положај оштећеног у јавнотужилачкој истрази

  43
 4. Општа неделотворност жалбе на решење о задржавању. Коначни резултати истраживања

  87
 5. Да ли власник објекта (радње) може из својих просторија

  119
 6. Посебна заштита запослених с породичним дужностима од отказа уговора о раду

  147
 7. Проблеми код извршења казне затвора у кућним условима

  190
 8. Прикази и расправе
  Условни отпуст. Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти

  234
 9. Остали прилози и саопштења
  In memoriam. Јован Скенџић

  245
 10. "Будућност адвокатуре је светла". Разговор са Џеромом Ротом

  248
 11. Исправљање грешака у пресуди из чл. 431. ЗКП као кривично-процесни институт у судској пракси

  256
 12. Одабрана пракса из области грађанског права

  264
 13. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  279

Glasnik broj 1/2021

3,75 MBПреузмите

Број 4/2020

 1. Тема броја: ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА

 2. ЧЛАНЦИ
  Ванредно стање на границама права. Превредновање једног критичког концепта

  538
 3. Бивствовање ван закона. Кафкина филозофија права

  572
 4. Појам права нужде (Notrecht) у Хегеловој филозофији

  588
 5. Основне црте филозофије људских права

  612
 6. Феноменологија кривице. Неки увиди о Јасперсовом и Хегеловом схватању кривице

  643
 7. Критика јуснатуралистичког појма брака. Поглед из италијанске правне праксе

  676
 8. Прикази и расправе
  Уобличавање идеје правде у „поеми о правди”

  727
 9. Душка Франета, Увод у филозофију права (Нови Сад, 2020)

  742
 10. Остали прилози и саопштења
  Одабрана пракса из области грађанског права

  748
 11. Исправка

  764
 12. Kривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл. 350 КЗ

  765
 13. Пословник о раду с правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине

  778
 14. Упутство за ауторе с правилима цитирања

  801
 15. Упутство рецензентима за израду рецензије

  811
 16. Листа рецензената

  818
 17. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  820
 18. Садржај Гласника за 2020. годину

  858