Упис приправника

А.        ЗАХТЕВ за упис у Именик адвокатских приправника подноси се, у писаној форми, Управном одбору Адвокатске коморе Војводине.  Захтев мора садржати сагласност адвоката код кога ће кандидат обављати адвокатско приправничку вежбу, снабдевену печатом и потписом адвоката.       На захтев за упис у именик адвокатских приправника плаћа се административна такса у износу од 320,00 динара која се уплаћује на текући рачун Републичких административних такси, број:  840-742221843-57. (позив на број је шифра општине у којој се врши уплата; нпр. за Нови Сад је 11-223).

Б.        УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ПОДНОСЕ СЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Уверење о држављанству Републике Србије
 3. Лекарско уверење о здравственој способности
 4. Уверење Центра за социјални рад да кандидат није лишен пословне способности
 5. Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак
 6. Диплома о завршеном Правном факултету или уверење о дипломирању (приказује се у оригиналу уз прилагање неоверене копије или се прилаже у овереној копији);
 7. Копија личне карте (оригинал на увид)
 8. Уговор о раду са адвокатом (који има најмање 3 године адвокатске праксе) код кога ће обављати вежбу
 9. Изјава да кандидат нема другу регистровану самосталну делатност или статуса статутарног заступника или директора у правном лицу, председника управног одбора у добитном правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције;
 10. Изјава да кандидат нема положен правосудни испит или радно искуство које му даје право на полагање правосудног испита;
 11. Доказ да је подносилац захтева незапослен (уверење Националне службе за запошљавање не старије од 30 дана) или решење о престанку радног односа (уколико је подносилац захтева у радном односу приликом подношења захтева)
 12. Биографија
 13. Две фотографије (формат 4 x 5,5) – мушкарци у оделу са краватом, даме покривених раменa                                             * уверења наведена под 3, 4 и 5 не смеју бити старија од 6 месеци

В.        По пријему захтева са приложеном документацијом, администрација Адвокатске коморе Војводине прибавља службеним путем извештај од МУП-а о томе да ли подносилац захтева пролази кроз казнену евиденцију.

Г.         Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на својој седници разматра само захтеве који су благовремени и потпуни (захтеви којима недостаје било који од напред наведених докумената, неће бити разматрани). Захтеви се подносе најкасније до 15-ог у месецу.

Д.        Решење о упису у Именик адвокатских приправника доноси Управни одбор Адвокатске коморе Војводине.

Након одлуке Управног одбора о упису у Именик адвокатских приправника подносилац захтева полаже заклетву. 

            Кандидат/кандидаткиња приликом полагања заклетве мора бити обучен у складу са Правилима и препорукама о одевању АК Војводине(„Кандидати за упис у Именик адвоката или Именик адвокатских приправника могу приступити полагању заклетве уколико имају одело, кошуљу и кравату, или комбинацију панталона, кошуље, сакоа и кравате. Кошуља не сме бити преко панталона а кравата мора бити уредно везана у чвор. Боја и дезен одеће морају бити адекватни; не би требало да су упадљиви или интензивни. Ципеле морају бити елегантне, тамне. Нису дозвољене чизме било које дубине. Кандидаткиње за упис у Именик адвоката или Именик адвокатских приправника могу приступити полагању заклетве уколико имају сукњу или хаљину (не краћу од горње ивице колена) или панталоне уз одговарајућу гардеробу – кошуљу, блузу или женски сако. Накит не сме бити упадљивих боја и величине, нити у количини која превазилази примерену. Шминка мора бити примерена. Боја и дезен одеће морају бити адекватни; не би требало да су упадљиви или интензивни. Ципеле морају бити елегантне, плитке, равне или са потпетицом, затворене пете. Нису дозвољене чизме било које дубине или ципеле са платформом.  Полагање заклетве ће бити одложено за кандидата или кандидаткињу који на полагање заклетве приступе обучени супротно Правилима 3, 10. и 11. или уколико на полагање заклетве приступе у одећи од џинса, спортској или другој непримереној обући или у јакни/капуту/мантилу.”)