admin

Дневни ред седнице Управног одбора 03.04.2018. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 15. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан 03. април 2018. године (уторак) са почетком у 18,00 часова.

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Усвајање записника са претходне седнице
 3. Потврђивање одлука са електронске седнице од 21. 03. 2018. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Усвајање Биланса стања и Биланса успеха за 2017. годину
 7. Усвајање Финансијског плана за 2018. годину
 8. Одлука о избору осигуравајуће куће за осигурање од професионалне одговорности адвоката у периоду од 17.05.2018. до 17. 05.2019. године
 9. Одлука о избору банке и орочавању средстава АК Војводине
 10. Одлука о даљем поступању поводом извештаја ревизора
 11. Извештај о раду Управног одбора за Скупштину АК Војводине
 12. Одлука о изради новог сајта АК Војводине
 13. Финансијски извештај стручне службе
 14. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале     промене
 15. Разно

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ: Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Јожа Ласло, Владислав Костић, Јован Михајловић, Александар Мољац, Душан Николић, Мирко Рапајић,  Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, председник Дисц.суда Горан Илић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, председник Већа предавача Бранко Татић, председник Комисије за мишљења по предметима осигурања од одговорности Вукашин Јововић.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.