admin

Закони које је усвојила Народна скупштина Републике Србије

У “Службеном гласнику РС” број 72 од 28. септембра 2011. године објављени су закони које је усвојила Народна скупштина Републике Србије и то:

ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Законик ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС” (06. октобра 2011. године).

Законик се примењује од 15. јануара 2013. године, изузев у поступцима за кривична дела организованог криминала или ратних злочина који се воде пред посебним одељењем надлежног суда, у ком случају се примењује од 15. јануара 2012. године.

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Закон ступа на снагу 01. фебруара 2012. године.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС” (06. октобра 2011. године).

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС” (06. октобра 2011. године).

ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС” (06. октобра 2011. године).