Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 30. 12. 2020. године

 1. Поништава се одлука о упису у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине Сузане Гашић, рођене 06. 10. 1991. године.
 2. УСВАЈА СЕ Извештај Декана о раду Академије АК Војводине за 2020. годину.
 3. УСВАЈА СЕ План рада Академије АК Војводине за 2021. годину.
 4. Констатује се повлачење оставке др Мирослава Ђорђевића на место заменика Дисц. тужиоца АКВ и члана Комисије за прописе и правну праксу из области казненог права.
 5. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Уређивачког одбора „Гласника“ АК Војводине за 2020. годину.
 6. УСВАЈА СЕ План рада Уређивачког одбора „Гласника“ АК Војводине за 2021. годину.
 7. Овлашћује се уредништво „Гласника АКВ“ да ауторима радова од посебног значаја за углед часописа одобри исплату ауторског хонорара у износу до 15.000,00 динара.
 8. Одобравају се уредништву „Гласника АКВ“ средства за трошкове превода у нето износу од 1.000,00 динара по страници преведеног рада, у складу са условима прописаним у упутствима за ауторе.
 9. Одобрава се уредништву „Гласника АКВ“ да у 2021. години поново распише конкурсе за најбоље радове, под истим условима под којима је то учињено у 2020. години.
 10. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за ретроактивно индексирање Гласника АК Војводине у Српском цитатном индексу за период од 1992. до 2002. године у износу од највише 22.084,00 динара за сваку годину индексирања.
 11. УСВАЈА СЕ понуда фирме „Aspect communications“ за допуну маркетинг кампање на мађарском језику, у износу од 351.620,00 динара увећаном за трошкове ПДВ-а.
 12. Одобрава се закључење Анекса уговора о бесплатној правној помоћи за Град Панчево за 2021. годину.