Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 26. 06. 2020. године

 1. Утврђује се годишња претплата за „Гласник“ АКВ за Републику Србију у износу од 2.000,00 динара, а за иностранство у износу од 30 евра.
 2. Закључиће се уговор за дигитализацију старих бројева „Гласника“, за целокупан период, према најповољнијој понуди коју прикупи уредништво. 
 3. Награде за расписане конкурсе именују се у сећање на истакнуте чланове АК Војводине и то тако, што ће награда која произилази из конкурса за писану правну реч понети име Катарине Ленголд Маринковић, док ће награда за најбољи рад проистекао из истраживања обављеног на докторским студијама понети име Милорада Ботића. 
 4. Одобравају се средства за промоцију и оглашавање „Гласника“ у износу до 100.000 динара годишње. 
 5. Закључиће се Протокол о сарадњи са Институтом друштвених наука у Београду. 
 6. Одобрава се набавка екстерног хард диска за електронску архиву Гласника.
 7. Бира се председник Издавачког савета Гласника у личности др Енике Вег, адвоката у Новом Саду.
 8. Усвојене су Измене и допуне Правилника о систематизацји радних места у АК Војводине:

  Члан 1.
  У члану 8. став 1, након римског броја VI додаје се римски број VII који гласи:
  VII

  1. Назив радног места
   Административни радник у Огранку АК Војводине
  2. Број извршилаца: 5
  3. Степен стручне спреме: IV
  4. Врста стручне спреме: Средња стручна спрема
  5. Посебна знања и способности: Познавање рада на рачунару
 9. Адвокатска комора Војводине закључиће уговоре о раду за радно место Административни радник у Огранку АК Војводине са:
  1. Саулић Слађаном из Суботице – у Огранку АКВ у Суботици;
  2. Митровић Сандром из Зрењанина – у Огранку АКВ у Зрењанину и
  3. Јаношевић Весном из Сремске Митровице – у Огранку АКВ у Сремској Митровици.
 10. Одобрава се куповина скулптуре вајара Ђорђа Ђоке Јовановића из 1935. године „Светозар Милетић“ у износу од 1.000 евра у динарској противвредности по горњем курсу НБС на дан исплате, о чему ће бити сачињен уговор за чије потписивање се овлашћује председник АК Војводине Владимир Бељански.
 11. Одобрава се куповина скулптуре вајара Ђорђа Ђоке Јовановића из 1935. године „Светозар Милетић“ у износу од 1.000 евра у динарској противвредности по горњем курсу НБС на дан исплате, о чему ће бити сачињен уговор за чије потписивање се овлашћује председник АК Војводине Владимир Бељански.
 12. Одобрава се уплата за „ZOOM“ апликацију путем које ће се, када то буде потребно, одржавати видео-конференцијске седнице Управног одбора.
  Уплате за ову апликацију се врше путем годишње претплате.
 13. Адвокатска комора Војводине ће обавити упис пензијског стажа за адвокате и друга лица за која је АК Војводине уплатила опорезовани износ ауторског хонорара Фонду ПИО.
  Адвокатска комора Војводине ће од књиговодствених агенција прикупити понуде колика би била цена за обављање посла уписа пензијског стажа за адвокате и друга лица за која је АК Војводине уплатила опорезовани износ ауторског хонорара Фонду ПИО.