Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 30. 04. 2020. године

  1. Прихвата се понуда осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад а.д.о. за осигурање од професионалне одговорности адвоката у периоду од 17.05.2020. до 17.05.2021. године.
    Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о осигурању од професионалне одговорности адвоката Адвокатске коморе Војводине у периоду од 17. 05. 2020. до 17. 05. 2021. године са осигуравајућом кућом „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. у свему према условима из кориговане понуде од 24. 04. 2020. године.
  2. Одлаже се обележавање Дана адвокатуре Адвокатске коморе Војводине 2020. године.