Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 21. 04. 2020. године

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ БЕСКАМАТНИХ ПОЗАЈМИЦА АДВОКАТИМА – ЧЛАНОВИМА АК ВОЈВОДИНЕ ради превазилажења проблема изазваних проглашењем ванредног стања у Републици Србији од 15. 03. 2020. године

Члан 1.

Овом одлуком уређују се питања одобравања бескаматних позајмица адвокатима- члановима Адвокатске коморе Војводине (у даљем тексту: Адвокати) ради превазилажења проблема изазваних проглашењем ванредног стања у Републици Србији од 15.03.2020. године, а нарочито: круг лица која имају право на остваривање позајмице, износ позајмице, укупан лимит средстава за ове намене, процедура подношења захтева и доношења одлуке по захтеву, закључење уговора , рокови исплате и враћања зајма , као и друга питања с тим у вези.

Члан 2.

Право на остваривање бескаматне позајмице од стране Адвокатске коморе Војводине имају сви адвокати уписани у именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, под условом да у претходне три године нису били правоснажно дисциплински кажњавани због неизвршавања материјалних обавеза према Комори и да у време подношења захтева не дугују више од једне месечне чланарине.

Члан 3.

Износ позајмице који се одобрава износи највише до 60.000,00 (шездесет хиљада) динара.

Члан 4.

Укупан лимит новчаних средстава за одобравање новчаних позајмица по овој одлуци износи 12.000.00,00 ( дванаест милиона) динара и средства ће бити одобравана до исцрпљивања овог лимита.

Захтеви адвоката ће се одобравати по редоследу пристизања у Адвокатску комору Војводине.

Уколико истовремено стигне више захтева адвоката, а преостали износ средстава није довољан за подмирење свих ових захтева, преостала средства ће се пропорционално распоредити на све ове захтеве.

Члан 5.

Одлуку о одобравању новчане позајмице у складу са овом одлуком доноси Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на основу писаног захтева адвоката.

Писани захтев треба да садржи :

  • име и презиме адвоката,
  • седиште адвокатске канцеларије,
  • висину позајмице коју тражи,
  • број текућег рачуна и назив пословне банке.

Захтев може бити поднет и путем електронске поште на званичну е-маил адресу Адвокатске коморе Војводине.

Захтеви по овој одлуци се могу подносити само за време трајања ванредног стања.

Члан 6.

У случају усвајања захтева за доделу позајмице закључује се уговор о зајму који потписују адвокат и председник АКВ или лице које он овласти.

Члан 7.

Одобрени и исплаћени износ позајмице адвокат је дужан да врати у 12 једнаких месечних рата почев од истека 60 (шездесет) дана од дана укидања ванредног стања у Републици Србији.

Месечна рата доспева до 20-тог дана у месецу за текући месец. Уколико адвокат закасни са плаћањем било које рате, у том случају одмах доспевају за наплату све преостале несиплаћене рате које се морају платити у року од 5 дана од дана падања у доцњу. У том случају на све ове рате тече законска затезна камата почев од дана падања у доцњу.

Члан 8.

У случају да након одобреног зајма адвокат из било ког разлога буде брисан из именика адвоката Адвокатске коморе Војводине, тада доспева за враћање целокупан преостали дуг по зајму, који се мора платити у року од 15 дана од дана брисања из именика и то са законском затезном каматом од доспећа за плаћање.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.