admin

ТЕЗЕ ЗА ЖАЛБУ НА РЕШЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Приликом утврђивања пореске основице и аконтационих обавеза за адвокате као паушалне пореске обвезнике за 2011. годину, Пореска управа је супротно одредби члана 41 став 1 тачка 1 уместо просечне месечне зараде по запосленом у Републици, узела као полазну основицу просечну месечну зараду по запосленом оствареном у Граду Новом Саду у износу од 54.613,00 динара.

Пореска управа приликом утврђивања основице за паушално опорезивање за 2011. годину, морала је да пође од чињенице да је просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2010. години 47.450,00 днара, („Сл.гласник РС“ број 4/2011).

Просечна годишња зарада у РС увек се узимала као основ за утврђивање пореске основице и разрезивања пореза, у циљу уједначавања услова привређивања адвоката, као пореских обвезника у РС,што се може установити увидом у решења из ранијих година.

Износ просечне годишње зараде у Републици Србији се умањује за 15%, те овако умањени износ представља основицу за опорезивање и он износи 40.332,50 динара, који се може кориговати, на основу следећих елемената:

 • места на коме се канцеларија налази (од -20% до + 50%)
 • Опремљености канцеларије (од -20% до + 30%)
 • Броја запослених радника (+ 10% по запосленом раднику)
 • Тржишним условима у којима се делатност обавља (од -50% до + 100%)
 • Површина локала за поједине врсте делатности, где је површина битна за њено обављање (од -10 до +50%)
 • Старост обвезника и његова радна способност (од -10% до +50%)
 • Остале околности које утичу на остваривање прихода (од -50 до + 300%)

Пореска управа до сада није умањивала, нити увећавала пореску основицу по следећим критеријумима:

 • месту на коме се радња налази,
 • опремљености радње,
 • броју запослених радника,
 • површини локала.

Корекција основице је вршена на тај начин што се умањивала или увећавала основица по основу:

 • тржишних услова у којима се делатност обавља,
 • остале околности које утичу на остваривање прихода,
 • старост обвезника и његова радна способност.

Ради правилног утврђивања чињеничног стања, референт Пореске управе који утврђује пореску основицу, дужан је да да могућност пореском обвезнику да учествује у поступку.

Неучествовањем пореског обвезника приликом утврђивања релевантних чињеница за доношење решења о разрезу пореза представља битну повреду одредаба поступка.

Приликом утврђивања чињеничног стања, првостепени орган није пошао од чињенице као што су:

 • постојање светске економске кризе, националне економске кризе
 • смањена платежна моћ правних и физичких лица,
 • повећање броја адвоката, било због немогућности привреде и управе да запосле нове нараштаје, било због повећања броја извршилаца у адвокатури услед реформе правосуђа,
 • необављање делатности у временском периоду док је трајао поступак разрешења свих судија и именовања нових судија, што је трајало око четири месеца

Ове чињенице указују да постоји основ за умањење основице у смислу Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и то:

 • члана 6 став 1 тачке 4 тржишни услови у којима се делатност обавља, који дозвољавају првостепеном органу да основицу умање од -50% или да увећају до +100%,
 • члан 6 став 1 тачка 7 остале околности који утичу на остваривање добити од -50% до +300%, и да ванредне околности које утичу негативно на промет дозвољавају првостепеном органу да умање основицу до -50%.