admin

Тарифа 6. јануар 2008. година

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 26/98 и 11/2002) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 22. децембра 2007. године, донео

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу Србије” бр. 129 од 29. децембра 2007)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002 и “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006) у члан 3. мења се и гласи.

“Поред награде чија је висина одређена овом тарифом, адвокат и странка могу писмено уговорити и паушалну награду или награду у процентуалном износу.

У грађанским, управним стварима и у вансудским поступцима у писменом споразуму о додатној награди ће се определити предмет и вредност спора као и проценат уговорене награде и услови примене споразума, с тим да висина ове награде може износити највише до 30% од ове вредности.

У кривичним и прекршајним стварима износ додатне награде ће се определити писменим споразумом, с тим да висина ове награде може износити највише до петоструког износа награде предвиђене овом тарифом.”

Члан 2

У члану 9. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002 и “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006) број: “18,00” замењује се бројем “20,00”.

Члан 3

Ступањем на снагу Одлуке о измени и допуни Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002 и “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006) престају да се примењују досадашње одредбе чл. 3. и 9, које су овом одлуком измењене.

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.