admin

Тарифа 6. август 2010. година

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 26/98 и 11/2002) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 10. јула 2010. године, донео

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу Србије” бр. 53 од 29. јула 2010)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002 и “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006) у члану 9, број “20.00” замењује се бројем: “25.00”.

Члан 2

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002 и “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006) у Тарифном броју 7 спорови мале вредности у динарској противвредности до 3000 евра по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе (од 0 до 15000 поена) адвокату припада награда у висини 160 поена.

Алинеје у Тарифном броју 7, које се односе на вредност спора од 0 до 2500 поена, са висином награде 80 поена и вредност спора од 2500 до 7000 поена са висином награде 160 поена из Тарифног броја 7 се бришу.

Члан 3

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Председник Адвокатске коморе Србије,
Драгољуб Ђорђевић, с.р.