admin

Ставови и закључци

На заједничкој седници управних одбора Адвокатске коморе Војводине и Адвокатске коморе Београда, одржаној 3. децембра 2005. године у Новом Саду, усвојени су следећи

СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ
Приликом доношења новог Закона о адвокатури потребно је посебну пажњу посветити аутономији адвокатских комора, која је у досадашњем закону и пракси Уставног суда Србије, насупрот међународним правним стандардима, била занемарена и угрожена.

Диплома правног факултета требало би да буде услов за полагање правосудног испита и за упис у именик адвоката, при чему се наставни планови и програми ових факултета и услови за њихово ооснивање морају уједначити и подвести под строже критеријуме.

Управни одбори обе адвокатске коморе изражавају забринутост због доношења темељних закона без јавне расправе у стручним круговима и без довољног временског периода између ступања на снагу и почетка примене. Пример за ово су нови Кривични законик и Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, који почињу да се примењују од 1. јануара 2006. године и у којима је, између осталог, прописано више нових кривичних дела, а за одбрану малолетника посебно знање из области права детета и преступништва младих за које сетификат издаје Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање. Недопустиво је да провера стручног знања адвоката у овој области буде поверена било коме другом осим адвокатским коморама.

Примену одребе о обавезном осигурању адвоката од одговорности, предвиђеног у Предлогу Закона о адвокатури, требало би одложити на дужи временски период, имајући у виду материјалне прилике у држави, услове под којима адвокати раде и нецелисходност суштинског отежавања тих услова новим финансијским опетерећењима.