admin

Ставови и закључци 5. маја 2006.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној 5. маја 2006. године у Новом Саду, усвојен је следећи

З А К Љ У Ч А К

Предлог Законика о кривичном поступку, који се већ налази у скупштинској процедури, између осталог садржи и таква решења каквима се озбиљно нарушава интегритет начела и усклађености норми заснованих на садашњим унутрашњим и међународним стандардима о кривичном поступку. За доношење потпуно новог Законика, само три године после ступања на снагу Законика који је сада на снази, није било правног оправдања. Поготово није прихватљиво да се један од фундаменталних процесних закона у држави, као што је овде случај, доноси на брзину, без довољне припреме и без стручне јавне расправе.