admin

Ставови и закључци 30. јуна 2006.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине, на основу овлашћења Скупштине Адвокатске коморе Војводине (даље: Скупштина) од 10. јуна 2006. године, на седници одржаној 30. јуна 2006. године, донео је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Након одржавања редовне годишње Скупштине (10. јуна 2006. године), извршна и судска власт предузеле су прве мере за отклањање правила и праксе који су проузроковали одлуку о обавези адвоката да одбију поступање у одбранама по службеној дужности. Отпочеле су исплате дуговања, награда за одбране по службеној дужности повећана је са 30% на 40% и пружена су уверавања да ће своје обавезе према адвокатима убудуће судови извршавати по хронолошком редоследу и без одлагања.

2. Иако захтеви Скупштине нису у целости усвојени, Управни одбор Адвокатске коморе Војводине, пажљиво процењујући сразмеру између интереса адвоката, заштите права осумњичених и окривљених лица у преткривичном и кривичном поступку и потребе да се омогући функционисање правног поретка, а имајући у виду одсуство солидарности и синхронизоване акције свих адвоката у Републици Србији, закључио је да су у овом тренутку услови из одлуке испуњени у мери која је примерена заштити основних вредности из Кодекса професионалне етике адвоката и да је целисходно да донесе следеће одлуке:
да се примена одлуке Скупштине о одбијању поступања адвоката у одбранама по службеној дужности привремено обустави;
да се настави залагање за потпуно испуњење захтева постављених у одлуци Скупштине и у зависности од даљих поступака и мера извршне и судске власти, најкасније до 30. 09. 2006. године испита оправданост поновне примене одлуке Скупштине;
да адвокати не смеју сносити правне последице свог поступања у складу са одлуком Скупштине.
3. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине најоштрије осуђује изјаву министра правде у Влади Републике Србије којом је одлуку Скупштине ове Коморе од 10. 06. 2006. године оценио као политикантство и ствар за јавног тужиоца, налазећи да представља најгрубљи атак на аутономију адвокатских комора и нарушавање угледа адвокатуре.

4. Од министра правде у Влади Републике Србије захтева се да без одлагања стави ван снаге свој циркуларни допис општинским и окружним судовима у Републици од 23. 02. 2006. године у коме тражи да до решавања наводно спорног питања, судови не доносе и не извршавају решења којим се одлучује о нужним и оправданим трошковима кривичног поступка на име одбране окривљеног.