admin

Ставови и закључци 28. септембра 2007

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној 28. септембра 2007. године, усвојени су следећи СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

  1. Управни одбор са забринутошћу констатује да се на челу Секретаријата за реформу правосуђа и даље налази проф. др Милан Шкулић, главни аутор неуспелог Законика о кривичном поступку, чије доношење је проузроковало знатну штету и чија је примена морала бити одложена због низа правно неутемељених, неприменљивих или интересима адвокатуре супротних решења.
  2. Са жаљењем и негодовањем Управни одбор констатује да је проф. др Момчило Грубач, кога су адвокати једнодушно предложили да руководи израдом нацрта новеле или новог Законика о кривичном поступку, морао ову дужност да одбије због тога што му је Министарство правде наметнуло неодговарајући састав и систем рада радне групе.
  3. Иницијатива министра правде за разрешење несавесних судија у начелу је оправдана. У случају новосадских судија, међутим, покренутом у септембру ове године, она је усмерена у погрешном правцу и заснована на неприхватљивим упуштању министра правде у оцену донетих одлука или изостанка одлука о суштинским процесним мерама, чија примена припада искључиво судској, а не извршној власти.
  4. Управни одбор изражава наду да ће министар правде, г. Душан Петровић, извући поуке из грешака свог претходника и отклонити почетне пропусте у раду министарства.
  5. Начин одређивања бранилаца по службеној дужности у преткривичном поступку указује на то да полиција фаворизује одређене адвокате и занемарује обавезу поштовања редоследа на листи коју је формирала Адвокатска комора Војводине. То не води само повреди равноправности и права на рад, него баца сенку и на целокупни преткривични поступак, стварајући сумњу да се рад одређених адвоката тражи и одвија мимо интереса клијената, у дослуху са органима откривања и кривичног гоњења. Управни одбор ће подржати подношење кривичне пријаве и покретање кривичног и дисциплинског поступка, у сваком појединачном случају, у коме постоји основана сумња да се ради о злоупотреби службеног положаја или о саучесништву у злоупотреби.