admin

Ставови и закључци 28. јануара 2006.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној 28. јануара 2006. године у Новом Саду, усвојени су следећи

СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ
Управни одбор изражава своју забринутост због доношења Упутства о начину и поступку евидентирања обвезника за порез на додату вредност и одређивање пореског периода од 01. 01. 2005. године (Упутство Министарства финансија, Пореске управе бр.413-197/2005-08 од 01. 03. 2005. године) којим је, супротно одредбама члана 38. Закона о порезу на додату вредност, наметнуто адвокатима са законским статусом “малог обвезника” да противно својој вољи изгубе тај статус а самим тим и да изгубе могућност плаћања пореза на доходак грађана на паушално утврђену пореску основицу, иако испуњавају све законом прописане услове да тако не буде, односно иако у току једне фискалне године не остваре укупни промет преко законског лимита од 2.000.000,00 динара. Због тога је потребно да Министарство финансија преиспита наведено упутство и исто усклади са позитивним прописима.

Управни одбор сматра да модел Закона о правној помоћи који је израдио Центар за унапређење правних студија није добра основа за регулисање ове материје. Овим моделом, као и претходним, омогућава се да правну помоћ пружају физичка и правна лица која за свој рад не подлежу обавезама и одговорностима произашлим из Закона о адвокатури, статута адвокатске коморе и Кодекса професионалне етике адвоката. Поједине одредбе модела Закона практично легализују надриписарство, отварају могућност да се пружање правне помоћи злоупотреби у политичке сврхе и да се комерцијализује рад одређених институција и невладиних организација.

Управни одбор примећује да у нацрту Стратегије реформе правосуђа није планирано да члан Високог савета правосуђа буде представник адвокатуре и да је нејасна поставка о завршном испиту на Националном институту за обуку у правосуђу као предуслову за избор кандидата на судијску функцију, и да је, између осталог у даљем раду ове недостатке потребно отклонити.