admin

Ставови и закључци 27. марта 2009

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној у Новом Саду 27. марта 2009. године, усвојени су следећи СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

1. Одредбе Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, у којима се адвокатима намећу обавезе предузимања радњи и мера супротних њиховој обавези да одрже поверљивост контаката са клијентима и чувају позивну тајну, супротне су традиционалним вредностима професије и уставној норми о независности и самосталности адвокатуре. Управни одбор захтева од свих адвокатких комора у Србији и Адвокатске коморе Србије да организују јавне расправе и упознају стручну и најширу јавност са проблемом.

2. Увођење каса са фискалном меморијом у адвокатске канцеларије, са становишта евиденције прихода сувишно је и нецелисходно, а са становишта угледа и озбиљности професије, која је у ширем смислу саставни део правосуђа, представљало би израз њеног омаловажавања.

3. Управни одбор тражи да све адвокатске коморе у Србији и Адвокатскска комора Србије заједничком акцијом затраже покретање поступка пред Уставним судом и измену наведених прописа.

4. Поводом покушаја да се утиче на судове у радним споровима и спречи извршавање правноснажних пресуда, Управни одбор најоштрије осуђује сваки притисак на судску власт, а посебно притисак који потиче од извршне власти.