admin

Ставови и закључци

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној у Новом Саду 3. децембра 2010. године, усвојени су следећи СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

 1. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине сматра непримереним поступком чињеницу да је последња верзија нацрта Закона о адвокатури, са битним изменама и допунама ранијег текста, сачињена без знања и суделовања чланова радне групе и са уношењем решења о којима претходно у радној групи није уопште расправљано.
 2. Иако су у нацрту Закона о адвокатури на одговарајући начин уређени постојање и правни субјективит адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, правно нису прихватљиве одредбе којима се тим адвокатским коморама битно нарушавају статус и аутономија. Посебно нису прихватљиве одредбе у нацрту којима се прописује:
  • могућност одузимања основним коморама јавноправних овлашћења, укључујући и широко постављене и неодређене разлоге за такву меру чак и под претпоставком да је она правно могућа (чл. 65. ст. 4. и чл. 67. ст. 4);
  • изузимање из надлежности основних комора одлучивања о захтевима за упис, брисање и поништај уписа у именик ортачких адвокатских друштава, као и о захтевима ових друштава за промену њиховог седишта, чиме се нарушава и начело двостепености у одлучивању, независно од тога што би се за ортачка адвокатска друштва водио јединствени Именик у Адвокатској комори Србије чл. 65. ст. 2. у вези са ст. 1. тач. 2);
  • постојање само једне Адвокатске академије при Адвокатској комори Србије (чл. 86);
  • могућност оснивања других адвокатских комора без сагласности постојећих адвокатских комора на чијим подручјима надлежности би се нове коморе оснивале (чл. 64. ст. 3).
 3. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине тражи од Министарства правде, Управног одбора Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу и да хитно предузму све потребне мере да се наведне одредбе прилагоде правно прихватљивим решењима и решењима која су усклађена у радној групи.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Бранислав Вулић