admin

Ставови и закључци 13. октобра 2006.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној 13. октобра 2006. године у Новом Саду, усвојени су следећи:

СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

  1.  Управни одбор констатује да судови нису измирили дуговања адвокатима и да министар правде није у задовољавајућој мери повећао накнаду за одбране по службеној дужности, нити је опозвао свој допис судовима од 23. 02. 2006. године у коме, насупрот закону, даје ограничавајуће упуте у погледу доношења решења и извршења правноснажних решења о исплати трошкова и награде на терет буџетских средстава. Иако нису испуњени захтеви који постављени одлуком Скупштине Адвокатске коморе Војводине од 10. 06. 2006. године, Управни одбор налази да интереси очувања достигнутог нивоа самосталности и независности адвокатских коморада уочи доношења новог Закона о адвокатури налажу сагласност свих адвокатских комора битним питањима за интегритет адвокатске професије и да је одлуку о привременој обустави примене одлуке Скупштине потребно оставити на снази до заузимања заједничког става о овом питању на Скупштини Адвокатске коморе Србије заказаној за 02. 12. 2006. године.
  2.  Управни одбор се противи предлозима за спајање Фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности са Фондом за пензионо и инвалидско осигурање запослених. За разлику од Фонда за пензионо и инвалидско осигурање запослених, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности је стабилна и солвентна институција. Фузионисање ова два фонда угрозило би стечена права носилаца самосталних делатности.