admin

Ставови и закључци 10. марта 2006.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној 10. марта 2006. године у Новом Саду, усвојен је следећи

З А К Љ У Ч А К

Управни одбор сматра недопустивим став министра правде, изражен у његовом допису окружним и општинским судовима од 23. 02. 2006. године, у коме се уплиће у рад судова препоручујући им да не доносе решења о трошковима поступка који падају на терет буџетских средстава све док се не реше наводно спорна питања, иако су судови дужни да примењују закон и да таква решења доносе у складу са законом.

Овакав став министра правде, уз његову ранију одлуку да се за одбране по службеној дужности признаје награда у висини од свега 30% награде прописане Тарифом, доводи у питање обавезу адвоката да се под условима, који су не само неравноправни него и омаловажавајући за њихову професију, таквих одбрана прихватају.