Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 28. 12. 2018. године


Потврђује се одлука са електронске седнице Управног одбора од 14. 12. 2018. године: Прихвата се понуда Архива Војводине од 30. 11. 2018. године за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала Адвокатске коморе Војводине.

Усваја се предлог Секције Млади адвокати Војводине о избору Вукашина Јововића, адвоката у Новом Саду за представника ове Секције у Скупштини АК Војводине.

Одобрава се новчана помоћ Марић Зорану, адвокату у Апатину у износу од 120.000,00 динара, за лечење сина Марић Вељка.

Овлашћују се председници огранака АК Војводине да располажу средствима са подрачуна огранака АК Војводине:

  • до висине укупног износа средстава на подрачунима уз одлуку Извршног одбора Огранка о конкретном располагању и
  • без одлуке Извршног одбора Огранка до висине од 20.000,00 динара дневно за истородне издатке.

Усваја се Правилник о раду Центра за медијацију Академије АК Војводине.

Усваја се Правилник о начину вођења Регистра медијатора Центра за медијацију Академије АК Војводине.

Министарству правде упутиће се захтев за давање дозволе за спровођење основне обуке посредника АК Војводине.

Именује се Кораћ Михаило, адвокат у Новом Саду за представника АК Војводине у Радној групи за грађанско право АК Србије.

Адвокатска комора Војводине организоваће и финансираће део трошкова Семинара 8. и 9. фебруара 2019. године у Новом Саду у сарадњи са Међународном Унијом адвоката о европским стандардима и појединачним законским решењима у вези са новим Законом о адвокатури.