Промене седишта

Пресељење канцеларије

Адвокат подноси обавештење о пресељењу адвокатске канцеларије Управном одбору.
У обавештењу наводи од ког дана се пресељава и на коју адресу.
Такође је потребно навести да ли се мењају подаци о телефону или не.
Решење о пресељењу се након седнице Управног одбора доставља адвокату са дописом у којем је наведено колико треба да уплати на име трошкова промене седишта канцеларије.

Трошкови пресељења:
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на својој седници 22. 06. 2014. године утврдио трошкове промене седишта адвокатске канцеларије у оквиру територије једног насељеног места у износу од 50 евра у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије на дан одржавања седнице Управног одбора и
– трошкове промене седишта адвокатске канцеларије са територије једног насељеног места на територију другог насељеног места у оквиру исте адвокатске коморе, у износу од 100 евра у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије на дан одржавања седнице Управног одбора.