admin

Пројекат бесплатне правне у АП Војводини

ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ СПРОВОДЕ У ДЕЛО ОМБУДСМАН КАТАЛОНИЈЕ, АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ И ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ

УВОД

Решењем од 26. јула 2007. године, Шпанска агенција за међународну сарадњу одлучила је да додели помоћ за финансирање активности којима би се подржала институционализација Бесплатне правне помоћи у Војводини.

“Пројекат бесплатне правне помоћи у Војводини” (у даљем тексту, Пројекат), спада у ту врсту активности.

Пројекат спроводе Адвокатска комора Војводине, Извршно веће Војводине, Омбудсман Каталоније и Општине: Ада, Бечеј, Чока, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Опово, Оџаци, Сремски Карловци, Житиште, Суботица, Тител и Бела Црква (Општине наведене у Анексу ИИ).

Адвокатска комора Војводине је сарађивала на “Пројекту бесплатне правне помоћи у Србији” који је спроводио Омбудсман Каталоније од 2005. године, тако што су адвокати Основних организација адвоката у Општинама Панчево и Зрењанин, пружали бесплатне правне савете и бесплатно заступали грађане пред судовима. Имајући у виду стечено искуство, Адвокатска комора Војводине је спремна да спроведе овај Пројекат, како би омогућила грађанима Војводине да добију стручну правну помоћ, од стране адвоката, коју иначе не би могли добити с обзиром на њиховао материјално стање.

Извршно веће Војводине, одговарајући на социјалне захтеве становништва, а следећи препоруку Скупштине Војводине од 14. априла 2005.г., жели да обезбеди грађанима, који немају економских средстава, Службу за правно саветовање, пре судског поступка и Службу за заступање пред судовима, као јавне службе, у којима правне услуге пружа Адвокатска комора Војводине, а која се финансира из јавних фондова.

Општине Војводине наведене у Анексу ИИ Пројекта, омогућавају грађанима своје територије, приступ правди у једнаким условима, отварањем Службе бесплатног правног саветовања и Службе за заступање пред судовима.

Овај Пројекат има за циљ стварање система у Војводини који би грађанима олакшао приступ правди, путем покретања Службе бесплатног правног саветовања (БПС) (приступ правном саветовању), у Општинама обухваћеним у Анексу ИИ, тачка А и Службе бесплатног заступања пред судовима или Бесплатно заступање (БЗ) (приступ судовима), у целој Војводини, на основу “шпанског модела” и његове досадашње имплементације, финансиране од стране Омбудсмана Каталоније и Извршног већа Војводине, а у чијем раду сарађују Општине обухваћене Анексом ИИ, тачка Б.

Омбудсман Војводине ће на имплементацији Пројекта учествовати као институција посматрач.

Циљ оваквог пружања бесплатне правне помоћи је, с једне стране, заштита права грађана који нису у могућности да ангажују адвокате и истовремено,с друге стране, афирмисање адвокатуре која је једина компетентна да стручно и професионално пружа правну помоћ.

Бесплатна правна помоћ која је предмет овог Споразума претпоставља отварање Служби за бесплатно правно саветовање за грађане оних Општина које су наведене у тачки А Анекса ИИ, који немају економска средства.

Будући да су Омбудсман Каталоније, Адвокатска комора Војводине, Извршно веће Аутономне Покрајне Војводине (у даљем тексту ИВВ) и Општине : Ада, Бечеј, Чока, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Опово, Оџаци, Сремски Карловци, Житиште, Суботица, Тител и Бела Црква, наведене у Анексу ИИ, спремни да сарађују на имплементацији “Пројекта бесплатне правне помоћи у Војводини”, то се овим Правилником уређује рад Службе бесплатног правног саветовања.

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ, на основу чл. 71 Статута АК Војводине, а у складу са Споразумом, закљученим између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске коморе Војводине и Извршног већа Војводине о имплементацији “Пројекта бесплатне правне помоћи у Војводини” (у даљем тексту Пројекат), на седници Управног одбора одржаној дана 06. јуна 2008.г. доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БЕСПЛАТНО ПРАВНО САВЕТОВАЊЕ ОД СТРАНЕ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1

 1. Службе бесплатног правног саветовања почеће са радом у Општинама које се наводе у Анексу ИИ и које ће саме сносити трошкове њиховог рада, од оснивања до истека једне године. Свака Општина ће касније донети одлуку о томе да ли жели да настави са финансирањем рада Службе у наредним годинама.
 2. Адвокатска комора Војводине биће одговорна за пружање услуга бесплатног правног саветовања.
 3. Пројекат ће бити имплементиран од датума потписивања Споразума до 31. марта 2009. Године. Овај рок је могуће продужити у договору свих страна.
 4. Приликом извођења Пројекта, Адвокатска комора Војводине, Извршно веће Војводине и Омбудсман Каталоније радиће у потпуности координисано.
 5. Омбудсман Каталоније, Адвокатска комора Војводине и Извршно веће Војводине, именоваће по једно одговорно лица за координисање Пројекта.

Члан 2.

Одговорно лице за Пројекат из Адвокатске коморе Војводине, има обавезу да:

 • именује координатора Службе за бесплатно правно саветовање у Основним организацијама адвоката у Општинама, у којима се Пројекат покрене (Општине наведене у Анексу ИИ)
 • подноси Омбудсману Каталоније, Извршном већу Војводине и Адвокатској Комори Војводине, детаљне месечне извештаје о напретку Пројекта.
 • доставља двомесечно, најкасније 15 дана након истека другог месеца, статистичке извештаје са подацима о Служби за бесплатно правно саветовање координатору Пројекта у одговарајућим Општинама, Омбудсману Каталоније, Извршном већу Војводине и Адвокатској комори Војводине.
 • одржава непрестану комуникацију са координаторкама Омбудсмана Каталоније, са њиховом сарадницом на терену и са одговорним лицима за координисање Пројекта из Извршног већа Војводине и Основних организација адвоката у Општинама у којима су отворене Службе БПС.
 • реализује све потребне радње, у сарадњи са лицима укљученим у развој Пројекта,како би се обезбедило да се Пројекат несметано развија.

Члан 3.

Општине које отварају Службу за бесплатно саветовање и које ће пружати услуге бесплатног правног саветовања радиће:

Ада – 1 дан недељно
Бечеј – 2 дана недељно
Чока – 1 дан недељно
Мали Иђош – 1 дан недељно
Нова Црња – 1 дан недељно
Нови Бечеј – 1 дан недељно
Опово – 1 дан недељно
Оџаци – 1 дан недељно
Сремски Карловци – 1 дан недељно
Житиште – 1 дан недељно
Суботица – 2 дана недељно
Бела Црква – 1 дан недељно
Тител – 1 дан недељно

Члан 4.

Одговорно лице – координатор Службе за бесплатно правно саветовање у Основним организацијама адвоката наведених Општина, у којима се отварају Службе БПС,дужно је да:

 • састави листу адвоката који се пријаве за рад у Служби бесплатног правног саветовања
 • одреди дан тј.дане у недељи када ће Служба радити, као и радно време Службе, које не може бити краће од 4 сата у једном дану
 • Одговорном лицу АК Војводине достави, најкасније до 10-ог у месецу, месечне извештаје са траженим статистичким подацима, садржаним у формулару који ће му бити достављен, као и списак са именима адвоката, бројем и датумом њиховог дежурства у претходном месецу и подацима о броју пословних рачуна и именом банке код које имају отворен пословни рачун
 • одржава непрестану комуникацију са Одговорним лицима за координисање Пројекта из АК Војовдине.

Члан 5.

Општина ће уступити АК Војводине – Основној организацији адвоката, канцеларију за пружање правних услуга, у времену које је одређено као радно време Службе, као и трајно, простор за одлагање Закона и формулара потребних за пружање правних услуга у Службама за бесплатно правно саветовање.

Правно саветовање, пријем и рад са странкама, обавља се искључиво у просторијама одређеним за рад Службе, у одређеним данима и у одређеном радном времену.

Члан 6.

Право на пружање бесплатне правне помоћи грађанима имају сви адвокати Основних организација адвоката, са територије Општине која је отворила Службу БПС.

Једини услов који адвокат мора испунити да би се могао пријавити за рад у Служби БПС јесте да није дисциплински кажњаван.

Адвокат се може пријавити за рад у Служби БПС писменом пријавом Одговорном лицу – координатору Службе за бесплатно правно саветовање у својој Основној организацији адвоката, који ће списак доставити Одговорном лицу АК Војводине. Упис одобрава Адвокатска Комора Војводине.

Адвокат може тражити брисање са листе адвоката који учествују у раду Службе БПС.

Члан 7.

Правне савете пружају адвокати који се налазе на листи израђеној од стране Адвокатске Коморе Војводине (у складу чл.6 овог Правилника), а организацију ће водити координатор кога именује Одговорно лице из Адвокатске коморе Војводине.

Члан 8.

Адвокати ангажовани у раду Службе БПС ће, у Општинама наведеним у Анексу ИИ, тачка А, онолико дана недељно, колико је за сваку Општину назначено, пружати правну помоћ у виду бесплатног правног саветовања по правним питањима из свих правних области, свим грађанима који се обрате Служби, као и у виду обавештавања о њиховом праву на бесплатно заступање пред судовима и условима за остваривање тог права.

Усмени правни савети пружају се сваком грађанину који се обрати Служби, под условом да нема већ ангажованог адвоката.

Дежурни адвокати странкама,које се Служби обрате, пружају искључиво усмене правне савете и не састављану никаква писмена.

Члан 9.

Адвокати ће водити статистику броја грађана који се Служби обраћају за помоћ, као и статистику правних области у којима се помоћ тражи и пружа , с циљем да, путем извештаја који ће се слати Адвокатској Комори, Адвокатска комора Војводине обавести Општину, Омбудсмана Каталоније и Извршно веће Војводине о најзаступљенијој правној области, с циљем да се, према томе, одреде правне области у којима ће се одобравати бесплатно заступање и припремити рад Службе за бесплатно заступање пред судовима, у тим материјама.

Члан 10.

Дежурни адвокат је дужан да:

 • попуни дневни извештај са статистичким подацима, отвори предмет и заведе податке о странци, попуни обрасце, које припреми Комисија ради праћења рада Службе.
 • састави извештај, са кратким описом правног проблема и правног савета који је дао странци.
 • у случају да дежурни адвокат није у могућности да одмах посаветује странку, нема право да јој заказује други термин, ради личног контакта, већ је дужан да је упути да се поново обрати Служби, у којој ће јој адвокат, који тада буде дежуран, пружити потребан правни савет.

Уколико, у току пружања правног савета, странка поднесе и захтев за бесплатно правно заступање, адвокат је дужан да:

 • испита основаност захтева странке и предочи јој све услове за остварење тог права.
 • попуни формуларе одређене за подношење захтева за бесплатно правно заступање.

Члан 11.

За дневно дежурство у трајању од 4 сата, адвокат добија накнаду у висини од 20 Евра, у динарској противвредности.

Накнада се исплаћује месечно, из наменских средстава АК Војводине, прибављених од стране Општине које учествују у Пројекту, тако што се средства уплаћују на пословни рачуна адвоката који обавља правну помоћ.

Да би се извршила уплата средстава, Одговорно лице Службе, дужно је да Одговорном лицу АК Војводине, најкасније до 5-ог у наредном месецу, достави списак са именима, датумима дежурства адвоката и подацима о броју рачуна и именом банке код које је рачун отворен.

Члан 12.

Сваки адвокат који учествује у раду Службе, има право приговора на рад Службе, за случај повреде неког његовог права.

Приговор мора бити у писменом облику. О уложеном приговору одлучује Одговорно лице Адвокатске Коморе Војводине, у року од 8 дана, по пријему приговора.

Одговорно лице АКВ је дужно да своју писмену одлуку достави подносиоцу приговора.

Право на приговор рада Службе БПС има и свака незадовољна странка. Приговор се доставља писмено, Одговорном лицу Службе Основне организације адвоката.

О приговору странке одлучује Одговорно лице Службе Основне организације адвоката.

О приговору адвоката или незадовољне странке, у другом степену, Управни одбор АКВ.

Члан 13.

Пружајући услуге бесплатног саветовања и затупања, адвокати су дужни да поступају савесно и професионално, у складу са одредбама Статута АКВ, Кодекса професионалне етике адвоката и овог Првилника о бесплатној правној помоћи.

У случају кршења било које од наведених одредби, против адвоката ће се покренути дисциплински поступак пред дисциплинским органом АК Војводине.

Члан 14.

Ова Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране УО АК Војводине.

Јун 2008.г.
Одговорно лице Адвокатске коморе Војводине
Адвокат Биљана Бјелетић