Uroš Pajić

Обука – Подношење представке европском суду за људска права 30.09.2023. Сремска Митровица

У циљу успешног остварења обуке заинтересованих колегиница и колега на тему подношења представке Европском суда за људска права потребно је у оквиру обуке обухватити већи број тема које подразумева следећу систематику излагања на обуци:

Преподневни део:

1. Основна начела на којима се заснива поступање Европског суда за људска права

У оквиру овог дела, предавачи ће укратко објаснити која је правна природа Европског суда за људска права, када му се и због чега обраћамо. Биће даље објашњено шта је то начело супсидијарности. На крају уводног дела, кроз практичне примере праксе суда, биће демонстрирано како се суд односи према представкама и шта је оно што адвокати морају пренети својим клијентима како би клијенти могли да донесу информисану одлуку о томе хоће ли се обратити суду у Стразбуру. Посебна пажња биће посвећена проценту одбачених представки и анализи како то утиче на правну позицију подносилаца и њихових пуномоћника.

2. Основни извори информисања о раду и функционисању суда као и о судској пракси.

Полазницима ће се представити на који начин могу доћи до информација у вези са радом и функционисањем суда и где могу преузети корисне материјале који ће им помоћи у писању представке. Након тога, приступиће се презентацији различитих база података о ЕСЉП-у са истовременим давањем упутстава како на најбољи начин искористити ове базе података.

3. Попуњавање обрасца представке.

У овом ће се делу полазницима указати на то где могу да нађу да образац представке, упутства за попуњавање обрасца. Биће објашњено који су то помоћни обрасци, како се они попуњавају и где се преузимају. Биће дати примери неколико попуњених образаца. Посебно ће се указати на то које су уобичајене грешке приликом попуњавања представке и како их избећи.

Поподневни део:

4. Услови допуштености

У погледу услова допуштености, обука ће се концентрисати на детаљну анализу свих услова које је потребно испунити да би се представка сматрала допуштеном. Сваки од услова допуштености биће обрађен са аспекта нашег правног поретка са указивањем на проблеме који се у пракси јављају у вези са условима допуштености.

5. Правило четврте инстанце

У овом делу обуке полазницима ће бити представљано правило четврте инстанце. У вези са овим правилом, дискутоваће се о томе шта од суда можемо очекивати као адвокати, која питања и примедбе пред њега можемо изнети. Шта је оно што суд испитује ? И једнако битно, шта је оно што суд неће узети у разматрање руководећи се правилом четврте инстанце.

6. Ток поступка пред судом

Укратко ће бити приказ ток поступка пред судом. Објасниће се које су фазе поступка, и које се радње предузимају у којој фази поступка. Посебно ће бити скренута пажња у погледу начина комуникације са судом и начина опхођења према другој страни. У оквиру приказа тока поступка обрадиће се и теме које се односе на посебне поступке (поступак по пилот пресуди, поступак пријатељског поравнања, поступак за одређивање привремене мере).

7. Правично задовољење / накнада штете

Централна питање у завршном делу обуку биће: Каква се врста правичног задовољења/ накнаде штете може тражити у поступку пред судом? На који начин се утврђује висина штете? Може ли с осим накнаде штете тражити нека други вид правичног задовољења? Када се поставља захтев за правичним задовољењем?

Трајање:

Два сата у преподневном делу и два сата у поподневном делу, као и додатно време за дискусију не рачунајући паузе.

Број учесника обуке може да варира од 12 (минимум) до 18 кандидата (максимум).

Предавачи:

Др Александар Тодоровић, адвокат у Новом Саду

Бошко Каћански, адвокат у Новом Саду

 

ВремеТЕМЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ СЕСИЈА
09:45 – 10:00Регистрација учесника
10:00 – 10:30

 

Основна начела на којима се заснива поступање Европског суда за људска права
10:30 – 11:00Основни извори информисања о раду и функционисању суда као и о судској пракси
11:00 – 11:05 Кратка пауза
11:05 – 12:05 Попуњавање обрасца представке
12:05 -12:30Кафе пауза
12:30 – 13:30Услови допуштености
12:30 – 13:00Правило четврте инстанце
13:00 – 13:05Кратка пауза
13:05 – 13:35Ток поступка пред судом
13:35 – 14:05Правично задовољење и накнада штете
14:05 – 14.30Дискусија и питања