admin

Правилник о раду Службе бесплатног правног заступања од стране адвоката АКВ

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ, на основу чл. 70 Статута АК Војводине, а у складу са Споразумом закљученим између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске коморе Војводине и Извршног већа Војводине о имплементацији “Пројекта бесплатне правне помоћи у Војводини” (у даљем тексту Пројекат), на седници Управног одбора одржаној дана 12. 09. 2008. године доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ СЛУЖБЕ БЕСПЛАТНОГ ПРАВНОГ ЗАСТУПАЊА ОД СТРАНЕ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

У циљу спровођења закљученог Споразума, овим Правилником се регулишу права и обавезе адвоката, као даваоца правних услуга и грађана, као корисника тих услуга, на следећи начин:

Члан 1.

Службе бесплатног правног заступања почеће са радом у Општинама које се наводе у Анексу ИИ јуна 2008.г.

Право на бесплатну правну помоћ имају они грађани који је траже у предмету који је одржив на Суду и чији приходи не прелазе износ утврђен од стране Извршног већа Војводине.

Право на пружање бесплатне правне помоћи грађанима, имају сви адвокати уписани у именик адвоката Адвокатске коморе Војводине.

Адвокат се може пријавити за рад у Служби, писменом пријавом Одговорном лицу Службе, под условом да није дисциплински кажњаван и да потпише изјаву да прихвата Правила о бесплатном заступању.

Упис одобрава Адвокатска Комора Војводине, која формира Листу адвоката који бесплатно заступају грађане пред судовима, према редоследу њиховог добровољног пријављивања за рад у Служби. Приликом формирања листе и одредјивања адвоката, примењује се принцип објективности и правичности.

Адвокат може тражити брисање са листе адвоката који учествују у раду Службе, писменом молбом која се подноси Одговорном лицу Службе.

Адвокатски приправници не могу самостално обављати ове послове без контроле и надзора свог принципала.

Члан 2.

Службом бесплатног заступања управља Комисија коју чине два адвоката Општинске организације адвоката у којој је Служба отворена и један члан Извршног већа Војводине, од којих се бира лице које је одговорно за рад Службе испред Основне организације адвоката.

Члан 3.

Одговорно лице Пројекта из Адвокатске коморе Војводине је обавезно да:

 • именује координатора Службе за бесплатно правно заступање у Основним организацијама адвоката у Општинама, у којима се Пројекат покрене, а које може бити истоветно лице које је одговорно за рад Службе бесплатног правног саветовања.
 • подноси Омбудсману Каталоније, Извршном већу Војводине и Адвокатској Комори Војводине, детаљне месечне извештаје о напретку Пројекта.
 • доставља двомесечно, најкасније 15 дана након истека другог месеца, статистичке извештаје са подацима о Служби за бесплатно заступање пред судовима, Омбудсману Каталоније, Извршном већу Војводине и Адвокатској комори Војводине.
 • одржава непрестану комуникацију са координаторкама Омбудсмана Каталоније, са њиховом сарадницом на терену и са Одговорним лицима за координисање пројекта из Извршног већа Војводине и Основних организација адвоката у Општинама у којима су отворене Службе БПЗ.
 • реализује све потребне радње са лицима укљученим у развој Пројекта,како би се обезбедило да се Пројекат несметано развија.

Члан 4.

Признавање права на бесплатно заступање пред судовима, грађани ће моћи да траже путем формулара који ће предати у канцеларијама Служби за бесплатно правно саветовање, у Општинама или послати Извршном већу Војводине.

Захтев за признање права на бесплатно заступање подноси се на одштампаном формулару у коме подносилац захтева, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, попуњава податке о себи, свом имовном стању и приходима, као и врсти правне заштите коју тражи.

Представници Адвокатске коморе Војводине и Извршног већа Војводине биће чланови у свим Општинама, Комисије за бесплатну правну помоћ за признавање права оним грађанима који поднесу захтев за бесплатно заступање пред судовима, у складу са социо-економским критеријумима претходно установљеним од стране Извршног већа Војводине.

Члан 5.

Право на бесплатну правно заступање признаје се сваком физичком лицу које кумулативно испуњава следеће УСЛОВЕ:

ОПШТЕ:

 1. да има стално пребивалиште или боравиште или избеглички статус на територији Војводине.
 2. да у предмету, за који подноси захтев за бесплатно заступање, странка није, пре обраћања Служби, већ ангажовла адвоката.

ПОСЕБНЕ:

 1. да је носилац социјалне карте, издате од стране надлежне Општине или да се налази у евиденцији лица која су социјално угрожена, коју води надлежна Служба или орган локалне самоуправе из области социјалне заштите или испуњавају услове за носиоца социјалне карте.
 2. уколико нема социјалну карту, да укупна материјална примања не прелазе имовински цензус одређен за минимум социјалне сигурности по члану породичног домаћинства.

Право на бесплатно правно заступање имају сва лица која испуњавају само општи услов из тач 1, овог члана, уколико су жртве насиља у породици.

Ако лице нема доказ да је носилац социјалне карте или потврду да је, као социјални случај евидентиран код надлежног локалног органа, а позива се на право на бесплатно правно заступање, о таквом захтеву одлуку доноси Комисија којој странка, уз захтев подноси:

 • фотокопију личне карте
 • доказ о висини примања за све чланове породичног домаћинства (сви видови материјалних примања и прихода)
 • уверење о броју чланова домаћинства
 • уверење о пореском задужењу
 • у случају незапослености, уверење са Тржишта рада
 • потписану изјаву да гарантује под грађанском и материјалном одговорношћу да су сви подаци које је дала Служби тачни.

Члан 6.

КОМИСИЈА

Комисија заседа једном недељно и о свом раду води записник.

Приликом одлучивања о бесплатном правном заступању, цени се сваки поједини случај посебно.

Одлуку о одобреном заступању и додели предмета поједином адвокату Комисија доноси у року од 15 дана од дана подношења захтева.

При разматрању захтева, у првој фази, Комисија испитује само испуњеност услова за бесплатно правно заступање.

Странци којој се ускрати право на бесплатно правно заступање из разлога неиспуњености услова, доставља се писмена одлука, на коју странка има право жалбе, у року од 8 дана по пријему одлуке.

Жалба се доставља другостепеној комисији коју чине три члана АК Војводине И два члана ИВВ, која доноси коначну одлуку.

Комисија, у првом степену, решава сва спорна питања између адвоката и странака.

Члан 7.

Када одлучи о заступању, Комисија доноси решење којим се усваја захтев и одређује адвоката са Листе, према азбучном реду и странка се писмено обавештава о личности адвоката који ће је заступати.

Решење се доставља странци и адвокату.

Уколико се странка, која испуњава услове за бесплатно правно заступање, касно обрати Служби, у погледу рокова за предузимање одређених правних радњи, у том случају:

дежурни адвокат из Служне бесплатног правног саветовања, пише молбу за одлагање, уколико је то могуће или

уколико се ради о радњама које не трпе одлагање ( нпр.жалба) странка је упућена на дежурног адвоката Службе бесплатног правног саветовања, који има обавезу да ту правну радњу предузме.

Члан 8.

Странка којој је додељен адвокат, дужна је да се истом јави најкасније у року од 8 дана од дана пријема решења.

Члан 9.

Адвокат коме је додељен предмет за бесплатно правно заступање, дужан је да по пријему решења, свих потребних информација и документације, испита основаност захтева странке и према расположивим чињеницама изврши процену успешности у спору, као и да упозори странку на обавезу давања тачних података о свим чињеницама везаним за услове остваривања права на бесплатно правно заступање и у супротном, на последице које ће иста сносити.

Уколико сматра да је захтев странке очигледно неоснован или није одржив на Суду, те да странка очигледно не може успети у поступку, дужан је да своје писмено мишљење, уз образложење о неприхватању заступања, достави Комисији.

Члан 10.

Комисија разматра извештај и уколико сматра да је исти неоснован, странку упућује другом адвокату, којем доставља и образложено мишљење Комисије.

Уколико Комисија прихвати извештај адвоката и одбије захтев за заступање, њено решење је коначно и исто се доставља странци.

Одлуку о томе Комисија је дужна да донесе најкасније у року од 8 дана од дана пријема мишљења адвоката.

Циљ оваквог поступање је спречавање вођења “губитничких парница”, што је посебно важно због трошкова поступка.

Члан 11.

Уколико, након узимања информација од странке и прибављене документације, адвокат одређен за заступање, утврди да је странка дала неистините податке и да иста не испуњава услове за бесплатно правно заступање, истој ће отказати пуномоћ, под условима регулисаним одредбама ЗПП-а и о томе писменим путем известити Комисију.

Уколико додељени адвокат чињенице из претходног става утврди након преузимања правних радњи, дужан је да, пошто је претходно на то упозорио странку, откаже пуномоћје за заступање и позове странку да Служби БЗ накнади износ који је, на име њеног заступања АК Војводине исплатила адвокату, као и да о томе писмено извести Комисију и Оговорно лице Службе БПЗ.

Члан 12.

Уколико процени да странка има изгледа на успех, адвокат је дужан да одмах по пријему решења тј. обраћању странке, предузме прву правну радњу.

Адвокат који преузме заступање дужан је да Комисији достави доказ о првој предузетој правној радњи, као и да Комисији доставља периодичне (шестомесечне) извештаје о току поступка, као и коначан извештај о окончању поступка.

Адвокат који преузме заступање, дужан је да преузети поступак води до његовог правоснашног окончања тј. доношења коначне одлуке, без обзира на дужину његовог трајања.

Уколико постоје разлози за отказ пуномоћја, адвокат је дужан да о томе одмах писмено обавести Одговорно лице Службе и странку.

Одлуку о даљем заступању странке доноси Комисија.

У случају да адвокат, без оправданих разлога, откаже заступање, подлеже дисциплинској одговорности пред надлежним дисциплинским органом АК Војводине.

Члан 13.

Адвокату припада право на накнаду у висини од 40 Еура по поступку, у динарској противвредности, обрачунатој на дан исплате.

Исплата се врши након поднетог писменог извештаја адвоката АК Војводине, са приложеним доказом о првој предузетој правној радњи.

У случају успеха у спору, досуђене трошкове на име заступања, не припадају странци којој је додељен адвокат и иста их не може задржати, већ досуђени трошкови у целости припадају адвокату који је странку заступао.

Адвокат чијој странци су досуђени трошкови, након њихове наплате од супротне стране у поступку, је дужан да, Служби БЗ, врати износ примељне накнаде за бесплатно заступање из ст.1 овог члана, уплатом наведеног износа на текући рачун АКВ, у наменски фонд за Службу бесплатне правне помоћи Панчево.

Члан 14.

Адвокатска комора Војводине ће додељивати адвокате, вршити контролу професионалности обављеног посла и исплаћивати адвоката за сваки започети поступак. Адвокатска комора гарантује за добру организацију листе адвоката.

Члан 15.

Адвокатска комора ће семестрално достављати статистичке извештаје о предметима за које је признато право на бесплатну правну помоћ (о правној материји, број одобрених предмета.

Члан 16.

Пружајући услуге бесплатног саветовања и затупања, адвокати су дужни да поступају савесно и професионално, у складу са одредбама Статута АКВ, Кодекса професионалне етике адвоката и овог Правилника о бесплатном правном заступању.

У случају кршења било које од наведених одредби, против адвоката ће се покренути дисциплински поступак пред дисциплинским органом АК Војводине.

Члан 17.

Ова Правила ступају на снагу даном верификације од стране УО АК Војводине.

Јануар 2008.г.
Одговорно лице Адвокатске коморе Војводине
Адвокат Биљана Бјелетић