Dusan Belic

Позив адвокатима за пружање правне помоћи странцима које се налазе у прихватилиштима

Адвокатска комора Србије позива све заинтересоване адвокате да се пријаве ради пружања правне помоћи странцима смештеним у Прихватилиштима за странце која се налазе у:

 1. Београду – Падинској скели
 2. Димитровграду и
 3. Пландишту

Правна помоћ првенствено се састоји у:

 • Заступања у поступку азила у складу са Законом о азилу и привременој заштити;
 • Жалба против одлуке о одбијању уласка у Републику Србију у смислу одредбе члана 15 став 6. Закона о странцима;
 • Изјављивању жалбе против решења о враћању у смислу одредбе члана 80 став 1. Закона о странцима;
 • Покретању управног спора против решења донетог у другостепеном поступку у смислу одредбе члана 80 став 4. Закона о странцима;
 • Покретању управног спора против решења о отказу боравка и забрани уласка странца у Републику Србију у временском трајању изречене мере безбедности протеривања или заштитне мере удаљења странаца из земље у смислу одредбе члана 81 ст.2 Закона о странцима;
 • Изјављивању жалбе против решења о одлагању принудног удаљења и решења којим се укида одлагање принудног удаљења у смислу одредбе члана 85 ст.4 Закона о странцима;
 • Покретању управног спора против решења донетог у другостепеном поступку о одлагању принудног удаљења и решења којим се укида одлагање принудног удаљења у смислу одредбе члана 85 ст.8 Закона о странцима;
 • Покретању управног спора против решења надлежног органа или граничне полиције о смештају лица у прихватилиште и решења о продужењу смештаја у складу са одредбом члана 90 ст.2 Закона о странцима
 • Изјављивању жалбе против одлуке о ограничењу кретања одређивањем боравка у прихватилишту за странце у складу са одредбом члана 78. став 5. Закона о азилу и привременој заштити;
 • Подношењу притужбе полицијским службеницима или управнику прихватилишта, односно писаног обраћања начелнику Управе граничне полиције, у складу са чланом 20. став 8. и чланом 31. Правилника о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце, а у смислу члана 91. став 2. тачка 6. Закона о странцима;
 • Заступању у притужбеном поступку пред Министарством унутрашњих послова у складу са члановима 234. – 243. Закона о полицији и Правилником о притужбеном поступку у Министарству унутрашњих послова;
 • Заступања у притужбеном поступку пред Заштитником грађана, у складу са Законом о заштитнику грађана;
 • Заступању у свим осталим правним пословима ради заштите права и интереса странаца који бораве у прихватилиштима.

Награду за рад адвоката и трошкове сноси странац у Прихватилиштима који ангажује адвоката, а овлашћено службено лице у Прихватилишту обезбедиће странцу приступ телефону како би пре доласка адвоката у прихватилиште били уговорени услови заступања.

Потребно је да заинтересовани адвокати до 01.02.2023.године доставе Адвокатској комори Србије пријаву са подацима о броју телефона и е-маил адреси. Листа пријављених адвоката са контакт подацима биће доступна странцима који се налазе у Прихватилишту, а странци ће адвокате контактирати у складу са кућним редом у прихватилишту за странце. Адвокати ће моћи да посећују клијенте у складу са кућним редом.

За све додатне информације адвокати се могу непосредно обратити Заштитнику грађана који врши надзор над принудним удаљењем странаца.

Пријаве се подносе на маил Адвокатске коморе Србије a.k.srbije@gmail.com најкасније до 01.02.2023.

У пријави навести контакт податке: име и презиме адвоката, седиште адвокатске канцеларије, адвокатску комору у саставу Адвокатске коморе Србије на чијој територији има седиште адвокатске канцеларије, контакт телефон и маил.

Листе адвоката ће се формирати према редоследу пријављивања, седишту адвокатска канцеларије и адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.