Dusan Belic

Појашњење Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Појашњење „Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19“ које следи је скраћена верзија преузета од „Привредног саветника доо“ на интернет страни www.privsav.rs, где можете прочитати цео осврт на Уредбу.

Детаљно упутство о поступању адвоката можете видети у Информацији Адвокатске коморе Србије.

Доле наведено појашњење Уредбе је дато са циљем да адвокати лакше разумеју Уредбу, али не представља званично мишљење Адвокатске коморе Војводине, нити упутство за поступање адвоката.

*********

Влада Републике Србије донела је Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 54/20, и ступила на снагу даном објављивања, тј. 10. априла 2020. године.

 • Фискалне погодности подразумевају одлагање доспелости за плаћање одређених јавних прихода који доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године, а изузетно до 31. јула 2020. године за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на исплаћену зараду за месец јун 2020. године, и одлагање њиховог плаћања.
 • Директна давања из буџета привредним субјектима у приватном сектору подразумевају уплату бесповратних новчаних средстава привредним субјектима у складу са Уредбом, која могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима.

Право на остваривање фискалних погодности и директних давања у складу са Уредбом могу да остваре привредни субјекти у приватном сектору –  резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу Закона о порезу на доходак грађана).

Привредни субјекти у приватном сектору могу да користе фискалне погодности и директна давања из Уредбе под кумулативно испуњеним условима:

 • да су пре 15. марта 2020. године основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су у наведеном периоду постали обвезници ПДВ;
 • да почев од 15. марта па до 10. априла 2020. године дана нису смањивали број запослених за више од 10%.

Предузетници, предузетници паушалци који су регистровали привремени прекид обављања делатности најраније на дан 15. марта 2020. године имају право да користе фискалне погодности и директна давања под истим условима као и они који нису регистровали привремени престанак обављања делатности.

1) Предузетник који порез и доприносе на приход од самосталне делатности плаћа самоопорезивањем, а није се определио за исплату личне зараде, прихватањем пакета мера остварује право на одлагање доспелости за плаћање аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности које доспевају за плаћање 15. априла 2020. године, 15. маја 2020. године и 15. јуна 2020. године до момента подношења пореске пријаве за 2020. годину, као и одлагање плаћања ових обавеза, на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате од момента одложеног доспећа.

2) Предузетницима паушалцима који прихвате пакет мера одлаже се доспелост за плаћање обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за месец март, април и мај 2020. године за 4. јануар 2021. године и одлаже плаћање ових обавеза на 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања дугованог пореза.

 • Предузетник паушалац који има запослене да би остварио право на одлагање аконтација пореза и доприноса које плаћа по решењу надлежног органа која доспева за плаћање 15. априла 2020. године дужан је да поднесе Образац ППП-ПД за зараде, односно накнаде зарада за запослене најкасније до краја априла у којем ће као датум плаћања навести 04.01.2021. године. На тај начин и предузетник паушалац, прихвата пакет мера.
 • Предузетник паушалац који нема запослене има право на одлагање аконтација пореза и доприноса које плаћа по решењу надлежног органа које доспевају 15. априла, 15. маја и 15. јуна 2020. године, уз испуњење услова прописаних Уредбом, при чему за ова лица, није уређен начин опредељења за коришћење пакета мера.

3) Предузетник, који се није определио за исплату личне зараде и који нема запослених лица, као и предузетник паушалац, који нема запослених лица, такође, користи директна давања у складу са одредбама Уредбе. За ова лица Уредбом није прописан начин на који ће се пријавити за остваривање права на директна давања, али би овај предузетник, предузетник паушалац требало да оствари директну бесповратну помоћ у висини минималне нето зараде за март у износу од 30.367,04 динара, и то у мају, јуну и јулу 2020. године.

4) Привредни субјекти у приватном сектору прихватају коришћење комплетног пакета мера прописаних Уредбом подношењем (посебног) Обрасца ППП-ПД за одређене врсте прихода (зараде, накнаде зарада, личну зараду предузетника) са означеним датумом плаћања пореза и социјалних доприноса 04. јануар 2021. године.

Одложени порез и доприноси се плаћају највише на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате.

5) Предузетник, предузетник паушалац, могу да остваре право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

 • у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године која износи 30.367,04 динара;
 • у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године која износи 30.367,04 динара;
 • у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године која износи 30.367,04 динара.

Број запослених код предузетника, предузетника паушалца, увећава се за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије.

У члану 11. став 2. Уредбе прописано је да привредни субјекти могу да користе фискалне погодности и директна давања прописана Уредбом:

 • за сва три месеца уколико Образац ППП-ПД са означеним датумом плаћања 04. јануар 2021. годинедоставе до краја априла 2020. године;
 • за два месеца уколико први пут Образац ППП-ПД са означеним датумом плаћања 04. јануар 2021. Године доставе до краја маја 2020. Године и
 • за један месец уколико први пут Образац ППП-ПД са означеним датумом плаћања 04. јануар 2021. годинечлана доставе до краја јуна 2020. године.

Ради исплате директних давања, привредном субјекту који на описани начин прихвате директна давања отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID -19 код банке која у моменту ступања на снагу ове Уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу ове уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан рачун из тог става.

На порталу е Порези постављена је нова пријава ИПБ – Избор пословне банке путем које привредни субјект који има отворене текуће рачуне код више банака треба да изабере банку код које ће бити отворен посебни рачун.

Адвокатска комора Војводине