Упутство за подношење дисциплинске пријаве

Како би смо решили недоумице и убрзали поступање по достављеним дисциплинским пријавама молимо све који се одлуче на овај корак да исте сачињавају у складу са наредним препорукама:

  • Молимо да дисциплинска пријава буде сачињена на рачунару или писаћој машини, обзиром да је рукописе често тешко прочитати и тумачити због чега се отежава и пролонгира поступање.
  • Дисциплинска пријава би требала да се сачини у два примерка, као и да се сви прилози доставе у два примерка.

Дисциплинска пријава нема форму, али мора садржати битне елементе који се односе на:

  • Податке о подносиоцу са комплетним подацима и контакт подацима како би се несметано могло комуницирати за време поступања по дисциплинској пријави,
  • Податке о дисциплински пријављеном адвокату,
  • Разлоге подношења дисциплинске пријаве, без потребе да се врши квалификација спорног понашања,
  • Време на које се односе радње дисциплински пријављеног адвоката, или период времена од када до када је подносилац дисциплинске пријаве очекивао поступање, односно дисциплински пријављени поступао, а што подносилац сматра повредом дужности и угледа адвоката, обзиром на рокове застарелости регулисане у чл. 78. Закона о адвокатури.

Дисциплински тужилац АКВ