admin

Основни текст Тарифе из 1998. године ступио на снагу 7. новембра 1998.

Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката


(ОСНОВНИ ТЕКСТ)
Тарифа је објављена у “Службеном листу СРЈ”, бр. 54 од 30. октобра 1998.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом тарифом одређују се награде и накнаде трошкова за рад адвоката.
Висина награде одређује се бројем поена за поједине радње, процентуално од вредности предмета радње и паушално у одређеним случајевима.

Члан 2.

Када адвокат свој рад обавља у другој држави може награду као и накнаду трошкова да наплаћује у складу са адвокатском тарифом те државе.

Члан 3.

Адвокат може за случај сталног заступања странке уговорити у писменој форми износ паушалне месечне награде за обављање послова пружања правне помоћи.

Члан 4.

Адвокат може са странком уговорити награду за свој рад и у нижем износу од прописаног, али не мање од 50%, а у сложенијим правним и чињеничним предметима и у вишем износу, али не преко троструког износа .
За пружање правне помоћи иностраним правним и физичким лицима, адвокат може применити ову тарифу или тарифу земље из које је странка.

II НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 5.

Адвокату припада накнада свих трошкова у вези са радом.

Члан 6.

За рад ван места седишта адвокатске канцеларије адвокату припада накнада за превоз и за одсуствовање из канцеларије као и дневнице.
Адвокату припада накнада:
1) за превоз у међумесном саобраћају у висини цене превоза,
2) за превоз у месном саобраћају у висини трошкова такси превоза,
3) за употребу сопственог аутомобила у висини од 30% од трошкова цене најквалитетнијег бензина по пређеном километру,
4) за одсуствовање из канцеларије у висини од 25 поена за сваки започети сат, а највише за 8 сати дневно.

III НАПЛАТА
Члан 7.

Награда се наплаћује по правилу након извршеног рада, али се адвокат може са странком споразумети да му она унапред исплати примерени износ на име награде.
Адвокат има право да од странке тражи да му унапред исплати потребан износ за трошкове.
На захтев странке, приликом пријема новца, адвокат је дужан да јој изда признаницу.

Члан 8.

Награда за рад адвоката утврђује се према важећој Тарифи у време обрачуна.

Члан 9.

Вредност поена износи 2,00 нових динара.

IV НАГРАДА ЗА РАД АДВОКАТА
1. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
Одбрана окривљеног
Тарифни број 1.

За одбрану окривљеног за сваки дан претреса, учешће у претходном поступку, присуствовање увиђајима, реконструкцијама, вештачењима, као и свим осталим судским радњама које суд изводи изван зграде суда, адвокату припада награда у зависности од висине запрећене казне за кривична дела, и то:

1. za kaznu do

3 godine zatvora

240 poena

2. za kaznu od

3 – 5 godina zatvora

440 poena

3. za kaznu od

5 – 10 godina zatvora

800 poena

4. za kaznu preko

10 godina zatvora

1.000 poena

За неодржане процесне радње адвокату припада 50% од износа награде из претходног става.

За заступање оштећеног, приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца

Тарифни број 2.

За заступање приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца адвокату припада награда као за одбрану из Тарифног броја 1.
За заступање оштећеног адвокату припада 50% награде из претходног става.

Састављање поднесака
Тарифни број 3.

За састављање кривичне пријаве, приватне тужбе, захтева за спровођење истраге и оптужног акта оштећеног као тужиоца, адвокату припада награда из Тарифног броја 1.
За састављање свих осталих поднесака у кривичном поступку адвокату припада 50% награде из претходног става.

Правни лекови
Тарифни број 4.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. увећана за 100% за састављање:
1) жалбе окривљеног, приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца против пресуде и решења којима су изречене мере безбедности или васпитне мере,
2) захтева за понављање кривичног поступка,
3) предлога за подизање захтева за заштиту законитости и
4) захтева за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде.
Адвокату припада 50% награде из пертходног става за састављање:
1) приговора на оптужницу,
2) одговора на жалбу,
3) жалбе оштећеног,
4) захтева за ванредно ублажавање казне,
5) молбе за помиловање и
6) одговора на предлог за понављање кривичног поступка.

Тарифни број 5.

За састављање жалбе против решења о отварању истраге, о одређивању или продужењу притвора и о одбијању захтева за понављање поступка, адвокату припада награда, и то:
1. ако је решење донео општински суд  – 440 поена
2. ако је решење донео окружни суд – 800 поена

Одбрана или заступање више странака
Тарифни број 6.

Када адвокат брани или заступа две или више странака награда за рад се увећава за 50% за други и сваку наредну странку.

2. ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ
Састављање поднесака у процењивим предметима
Тарифни број 7.

За састављање тужбе, предлога, молбе, захтева и других поднесака којима се покреће поступак у процењивим предметима, адвокату припада награда према вредности спора и то:

Vrednost spora

nagrada

od

do

2.500 poena

80 poena

2.500 poena

7.500 poena

120 poena

7.500 poena

15.000 poena

160 poena

15.000 poena

25.ooo poena

240 poena

25.000 poena

50.000 poena

300 poena

50.000 poena

100.000 poena

440 poena

100.000 poena

200.000 poena

600 poena

200.000 poena

400.000 poena

800 poena

400.000 poena

800.000 poena

900 poena

800.000 poena pa naviše

1.000 poena

За састављање одговора на тужбу, приговора на предлог и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда из става 1. овог тарифног броја.
За састављање осталих поднесака адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.
Ако је више кумулативних захтева обухваћено једном тужбом, предлогом или молбом, адвокату припада пун износ награде који се увећава за 50% од износа награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи за које су овом Тарифом утврђене посебне награде, припада му пун износ награде за једну радњу за 50% од износа награде за сваку следећу радњу.

Састављање поднесака у непроцењивим предметима
Тарифни број 8.

За састављање тужбе, предлога, молбе, захтева и других поднесака којима се покреће поступак у непроцењивим предметима, адвокату припада награда, и то:
1. у споровима због сметања поседа, о праву службености, проистеклих из радног односа, из станарског права и права закупа стана по закону о становању као и ауторског права ако је вредност непроцењива – 240 поена
2. у споровима о разводу или поништају брака, о смештају малолетне деце и о оспоравању или утврђивању очинства или материнства – 300 поена
3. у споровима у вези са законским издржавањем – 120 поена
4. у поступцима пред судом части при Привредним коморама – 800 поена
5. у поступцима уписа у судски регистар – 800 поена
6. у судском спору подводом уписа у судски регистар – 900 поена
7. у поступцима пред уставним судовима – 1.000 поена
8. у поступцима привредних преступа – 600 поена
9. у прекршајном поступку – 240 поена
10. у унутрашњем поступку у вези са радним односима који се води код послодавца – 240 поена
11. у осталим непроцењивим предметима где није означена вредност спора – 240 поена
За састављање одговора на тужбу, приговора на предлог и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда из става 1. овог тарифног броја.
За састављање осталих поднесака адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.
Ако је више кумулативних захтева обухваћено једном тужбом, предлогом или молбом, адвокату припада пун износ награде који се увећава за 50% од износа награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи за које су овом тарифом утврђене посебне награде, припада му пун износ награде који се увећава за 50% од износа награде за сваку следећу радњу.

Заступање на рочиштима
Тарифни број 9.

За заступање на рочиштима адвокату припада:
1. за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе),
2. за свкао рочиште које је одложено решењем суда или поступајућег органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.
Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органима као и свим осталим радњама суда или другог поступајућег органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или другог поступајућег органа.

Правни лекови
Тарифни број 10.

За састављање правних лекова адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе).
За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака
Тарифни број 11.

Кад адвокат заступа две или више странака, за састављање свих поднесака и за заступање на рочиштима припада му награда увећана за 50% за другу и сваку наредну странку, а највише до троструког износа.

3. САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА
Тарифни број 12.

За састављање свих исправа о закључењу правних послова једностраних или двостраних за живота или за случај смрти – уговора, завештања (тестамента) адвокат може применити Тарифни број 7. или награду обрачунати у процентуалном износу од тржишне вредности имовине која је предмет правног посла највише до 1,5%, с тим да најнижи износ награде не може бити мањи од 160 поена.
Код правних послова где је предмет повремено давање (закупнине и др.) тржишна вредност предмета правног посла се утврђује збиром повремених давања у периоду од једне до пет година.
За састављање исправа о закључењу правних послова где је предмет непроцењив, адвокату припада награда у износу од 240 поена.

4. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Правни савети и мишљења
Тарифни број 13.

За усмени правни савет и мишљење адвокату припада 30%, а у компликованијим случајевима 50% награде из Тарифног броја 1, 7. и 8.
За писмени правни савет и мишљење адвокату припада награда из Тарифног броја 1, 7. и 8.

Присустовање претресима, рочиштима и др.
Тарифни број 14.

За присустовање претресима, расправама, рочиштима, увиђајима, вештачењима као и свим осталим радњама које поступајући орган спроводи у згради или ван зграде свог седишта, адвокату припада награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од 40 поена поред награде за одбрану или заступање.
Адвокат има право на награду из става 1. овог тарифног броја, независно од права на наплату награде за дати правни савет или мишљење, за случај учествовања на састанцима органа управљања правних лица и за разговоре са физичким и правним лицима у којима се расправља о чињеничним и правним питањима.
На награду из става 2. овог тарифног броја немају право адвокати који су са странком уговорили паушалну награду у месечном износу сходно члану 3. ове тарифе.
За разговор адвоката са окривљеним у притвору или затвору награда се одређује у висини од 50% награде из Тарифног броја 1.

Разматрање списа
Тарифни број 15.

Адвокату припада награда:
1) за прегледање и разматрање списа у висини од 50% награде из Тарифног броја 1, 7. и 8.
2) за прегледање земљишних и осталих јавних књига, за вађење извода или преписа из јавних књига или списа, за утврђивање правоснажности или извршности одлука у висини од 20% награде из Тарифног броја 1, 7. и 8.

Дописи и опомене
Тарифни број 16.

За састављање опомена или дописа противној странци у којима се захтева извршење неке радње или уздржавање од неке радње, у процењивим предметима адвокату припада 50% од награде из става 1. Тарифног броја 7. ове тарифе, с тим да најнижи износ награде не може бити мањи од 80 поена, док у непроцењивим предметима адвокату припада награда од 160 поена.
За састављање осталих дописа награда износи 60 поена.

Паушални износ за споредне радње
Тарифни број 17.

Адвокат има право на наплату паушалног износа од 25% од укупно предвиђеног износа награде за споредне радње, осим за радњу из Тарифног броја 12. став 1. која је одређена у процентуалном износу.

Остале одредбе
Тарифни број 18.

За све остале радње које нису предвиђене овом тарифом, нити се за исте аналогном применом ове тарифе може одредити награда, адвокату припада награда у процењивим предметима сходно ставу 1. Тарифног броја 7. ове тарифе, док у непроцењивим предметима награда се утврђује:
1. у поступку пред општинским судом и органима истог нивоа – 240 поена
2. у поступку пред окружним судом и органима истог нивоа – 600 поена
3. у поступку пред врховним и уставним судовима и органима истог нивоа – 1.000 поена

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 10.

Ова тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу СРЈ”.