Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 27.09.2019. године

 1. Именује се Стојчић Драгана, адвокат у Сремској Митровици, за члана Комисије за праћење права задржаних и притворених лица.
 2. Адвокатска комора Војводине даје подршку изјави Адвокатске коморе Холандије којом се осуђују бројна убиства адвоката на Филипинима и тражи се додатна заштита адвоката у овој земљи.
 3. Усваја се Предлог измена и допуна Статута Адвокатске коморе Војводине који ће бити поднет Скупштини АК Војводине у следећем тексту:

  I

  Допуњује се члан 76. став 1, тачка 34. Статута Адвокатске коморе Војводине тако што се после речи „тужиоца“ додаје текст „и доноси Пословник о раду Дисциплинског суда и Дисциплинског тужиоца“.

  II

  Допуњује се члан 81. Статута Адвокатске коморе Војводине тако што се иза првог става додаје став 2 који гласи: „Дисциплински суд има печат и штамбиље чији се изглед ближе уређује Пословником о раду Дисциплинског суда“.

  Досадашњи ставови 2, 3 и 4 постају ставови 3, 4 и 5.

  III

  Допуњује се члан 82. Статута Адвокатске коморе Војводине тако што се иза првог става додаје став 2 који гласи: „Дисциплински суд има Пословник о раду који доноси Управни одбор.“

  Досадашњи ставови 2, 3 и 4. постају ставови 3, 4 и 5.

  IV

  Допуњује се члан 84. Статута Адвокатске коморе Војводине тако што се додају ставови 4. и 5. који гласе:

  „Дисциплински тужилац има печат и штамбиље чији се изглед ближе уређује Пословником о раду Дисциплинског тужиоца“.

  „Дисциплински тужилац има Пословник о раду који доноси Управни одбор.“

  V

  У преосталим одредбама Статут Адвокатске коморе Војводине( Службени лист АПВ 36/2012, 23/2013, 52/2015, 50/2017 и 22/2019) остаје неизмењен.

  VI

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “ Службеном листу АП Војводине”.

 4. Одобрава се закључење Уговора о организовању заједничке службе бесплатне правне помоћи између Града Панчева и Адвокатске коморе Војводине – Огранак Панчево, број 1190/19.Овлашћује се потпредседник Адвокатске коморе Војводине Биљана Бјелетић, адвокат у Панчеву, за потписивање уговора из става 1 ове одлуке.
 5. Забрањује се прихватање одбране у кривичним поступцима у својству бранилаца по службеној дужности и пуномоћника оштећених у случају да то ангажовање није учињено позивањем од стране Кол центра Адвокатске коморе Србије.Апелационом тужиоцу у Новом Саду ће се упутити допис и тражити састанак у вези са начином постављања бранилаца по службеној дужности, разматрањем проблема који се појављују у пракси и уједначавању поступања свих тужилаштава која су у надлежности Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду.