Dusan Belic

Одлуке Управног одбора АКВ од 29. 04. 2021. године

  1. Обнавља се уговор о закупу за простор у Тржном центру “Лупус”, Нови Сад, Змај Јовина 26/1, површине 18 м2
  2. УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за праћење права задржаних и притворених лица у целости.
  3. ПРИХВАТА СЕ понуда осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад а.д.о. за осигурање од професионалне одговорности адвоката у периоду од 17.05.2021. до 17.05.2021. године.
  4. Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о осигурању од професионалне одговорности адвоката Адвокатске коморе Војводине у периоду од 17.05.2021. до 17.05.2021. године са осигуравајућом кућом “ДДОР Нови Сад” а.д.о. у свему према условима из понуде.
  5. Комисија за инвестиције Управног одбора АК Војводине престаје са радом даном доношења ове одлуке.