Dusan Belic

Одлуке Управног одбора АКВ 28. 02. 2020. године

1. Управни одбор заузео је следећи став:

Обрада података личности подразумева систематизацију података више лица и прављење одређених целина а све у циљу искоришћавања тих података и целина.

Адвокати при пружању правне помоћи не систематизују податке својих клијената нити праве одређене целине нити те целине и податке користе за било какве сврхе.

Адвокати прикуљају податке за сваког клијента засебно, а у циљу пружања правне помоћи. Све податке које прикупе морају чувати као адвокатску тајну и никоме их не смеју откривати.

На основу реченог, адвокат не обрађује податке личности у смислу закона о заштити података личности па се самим тим одредбе овог закона не односе на адвокате.

Уколико адвокат супротно прописима о адвокатури почне да обрађује податке својих клијената и почне правити одређену систематизацију тих података (целине) а све ради искоришћавања тако добијених података, онда он обрађује податке о личности и онда се на њега примењују одредбе наведеног закона, али тада адвокат криши одредбе кодекса професионалне етике адвоката и чини тежу повреду адвокатске дужности.

2. Одобрава се израда двојезичне инфо карте Адвокатске коморе Војводине.

3. Усваја се Извештај са 27-ог светског Форума о центрима за медијацију, одржаног од 17. до 18. јануара 2020. године у Милану.