admin

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине дана 27. априла 2012. године донео је следећу О Д Л У К У

Одлаже се пријем захтева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине до испуњења услова из члана 7, став 1, у вези са чланом 6, став 1, тачка 2. Закона о адвокатури (доказ о положеном адвокатском испиту).

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Бранислав Вулић с.р.