admin

Одлука Скупштине Адвокатске коморе Војводине 10. јуна 2006.

Скупштина Адвокатске коморе Војводине на свом редовном заседању одржаном дана 10. јуна 2006.  године у Новом Саду, донела је

О Д Л У К У

Обавезују се адвокати чланови Адвокатске коморе Војводине да одбију да поступају пред судовима и органима унутрашњих послова у одбранама по службеној дужности до даљег, то јест док судови не почну да доносе решења о исплати трошкова по ослобађајућим и одбијајућим пресудама, као и трошкова учињених за одбрану по службеној дужности, као и док извршна решења о исплати трошкова не буду донета од стране Четвртог општинског суда у Београду, прослеђена на наплату Одељењу принудне наплате НБС и реализована, као и док се висина накнаде за одбрану по службеној дужности не усклади са важећом адвокатском Тарифом.

Скупштина овлашћује Управни одбор Адвокатске коморе Војводине да процени да ли су наведени услови испуњени у потпуности или у мери која је примерена заштити угледа адвокатуре и основних вредности Кодекса професионалне етике адвоката и да, у зависности од своје оцене, одлучи о потпуној или делимичној обустави обавезе из става 1. ове одлуке.