admin

ОДЛУКА О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДАВАЧИМА

На основу чл.142.ст.4.тач.2.,чл.142.ст.5. Статута Адвокатске коморе (Сл.лист АП Војводине бр.36/2012) и чл.15.Правилника о Академији Адвокатске коморе Војводине донета је ОДЛУКА О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДАВАЧИМА

1. Упућује се јавни позив за пријављивање кандидата за предавача на Адвокатској академији Адвокатске коморе Војводине.

2. За предавача Академије може бити именован:

  • адвокат који има најмање 10 (десет)година стажа у адвокатури и академско звање доктора наука или објављене стручне или научне радове,искуство у правној обуци или завршену обуку у одређеној области права;
  • лице ван адвокатуре које има наставно звање на Правном факултету;
  • судија,јавни тужилац или заменик јавног тужиоца у апелационом или вишем рангу ових правосудних органа који испуњава услове који су прописани за адвокате.

3. Пријаве и доказе о испуњености услова доставити најкасније до 15.септембра 2013.године на адресу Адвокатска комора Војводине-Адвокатска академија Нови Сад,ул.Змај Јовина бр.20/1.

4. Ова одлука ће се објавити у Гласнику АК Војводине, на интернет страници и огласној табли Адвокатске коморе Војводине и доставити свим огранцима АК Војводине ради упућивања овог позива заинтересованим адвокатима преко њихових интернет страница и огласних табли.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ПРЕДАВАЧА АКАДЕМИЈЕ АК ВОЈВОДИНЕ
мр Мирјана Јовановић-Томић

ДЕКАН АКАДЕМИЈЕ АК ВОЈВОДИНЕ
др Слободан Бељански