admin

ОБАВЕШТЕЊЕ

Приликом подношења предлога за извршење ради наплате потраживања трошкова кривичног поступка, који падају на терет суда, и који се плаћају из буџетских средстава неопходно је на правилан начин означити извршног дужника:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Високи савет судства, Основни суд у Новом Саду, матични број 302163, ПИБ 100279223, текући рачун бр. 840-1620-21 који се води код Министарства финансија и привреде Републике Србије – Управе за јавна плаћања и другим рачунима које дужник има код Министарства финансија и привреде
(Овакво означавање је у складу са чланом 70 Закона о уређењу судова)

  • ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА (матични број 302163, ПИБ 100279223, текући рачун 840-30216320-93)
  • ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА (матични број 302155, ПИБ 100279223, текући рачун 840-30215320-86)

Да би се скратила процедура везана за издавање решења о извршењу уз веродостојну исправу или извршну исправу, било би добро имати потврду Основног суда да рачун у коме су исказани трошкови кривичног поступка нису плаћени.