Uroš Pajić

Нацрт Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

ТАРИФУ о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Тарифом се одређује начин вредновања, обрачунавања и плаћања награда за пружање правне помоћи од стране адвоката или адвокатског ортачког друштва (у даљем тексту: адвокат) и накнада трошкова у вези са њиховим радом.

Члан 2.

Награда и накнада трошкова адвокату припадају за радње обављене по пуномоћју, решењу надлежног органа, усменом или писменом налогу странке.

Странка или надлежни орган, дужни су да адвокату плате и награду и накнаду трошкова, према овој Tарифи.

Члан 3.

Када пружа правну помоћ у страној држави, адвокат може применити ову тарифу или адвокатску тарифу те државе.

Када пружа правну помоћ иностраним правним или физичким лицима на територији Републике Србије, адвокат примењује ову тарифу или може применити и адвокатску тарифу државе у којој се налази седиште односно пребивалиште странке, под условом да са странком о томе закључи уговор у писменом облику.

Када пружа правну помоћ на страном језику, адвокат може уз сагласност странке да, на награду предвиђену овом тарифом, примени увећање од 50%, али судови, јавни бележници, јавни извршитељи, органи државне управе и локалне самоуправе, када досуђују трошкове странци која је успела у поступку, нису обавезни да примене ово увећање.

О примени иностране адвокатске тарифе, адвокат са странком закључује писмени уговор.

 

 

 

 1. II. НАГРАДА ЗА РАД АДВОКАТА

Члан 4.

Висина награде за рад адвоката одређује се Тарифом којом се утврђује број поена за поједине радње адвоката, с тим да за састављање изјава воље (уговора, исправа једностраних или двостраних, завештања и сл.) адвокат може награду обрачунати у процентуалном износу од вредности предмета изјаве воље.

Адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду у износу који је мањи од износа прописаног Тарифом, али не мањи од 50% тог износа или у износу који је већи од износа прописаног Тарифом.

Ако се пружање правне помоћи од стране адвоката обавља по позиву странке, суда или органа поступка ван утврђеног радног времена, награда за рад адвоката одређена овом Тарифом се увећава за 50% и то:

 • за рад ноћу од 22:00 сата до 07:00 сати наредног дана;
 • за рад викендом и државним празником.

Када досуђују трошкове странци која је успела у поступку – судови, јавни бележници, јавни извршитељи, органи државне управе и локалне самоуправе нису обавезни да примене уговор о висини награде нити уговор о примени иностране адвокатске тарифе.

Члан 5.

За пружање континуиране правне помоћи, адвокат може са странком уговорити награду у паушалном износу. Овако уговорена награда не може се односити на радње заступања пред судовима и државним органима и организацијама.

Уговори о висини награде у паушалном износу производе правно дејство само ако су закључени у писменом облику и ако садрже опис радњи или послова на које се адвокат обавезао да предузима, као и уговорену паушалну награду, рокове и начин плаћања исте.

Члан 6.

Адвокат може, независно од награде за рад адвоката одређене тарифним бројевима ове Тарифе, у писменом облику, са странком уговорити и награду за рад на основу сатнице која не може бити мања од 150 поена за сваки започети сат. На захтев странке адвокат ће дати пројекцију потребног броја сати која није обавезујућег карактера.

Члан 7.

У имовинскоправним предметима адвокат може, поред награде одређене тарифним бројевима ове Тарифе, у писменом облику, са странком уговорити награду за рад у сразмери (проценту) са успехом у поступку односно са успехом у правним радњама које ће за странку предузети, с тим да уговорени проценат не може бити већи од 30%.

 

 

 

III. НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 8.

Адвокату припада накнада за трошкове који су били потребни за обављање поверених му послова, у складу са овом Тарифом.

Члан 9.

За обављање послова изван седишта адвокатске канцеларије, адвокату припада накнада за превоз, накнада за смештај, накнада за одсуствовање из адвокатске канцеларије и дневнице и то:

– за превоз у међумесном и међународном саобраћају – у висини цене превоза превозним средством по избору адвоката;

–  за превоз у месном саобраћају – у висини цене такси превоза;

–  за превоз сопственим возилом – у висини од 30% од цене најквалитетнијег бензина по пређеном километру, као и трошкове путарине;

–  за смештај – у висини цене хотелског смештаја, осим хотела са пет и више звездица;

–  за одсуствовање из канцеларије – у висини од 100 поена за сваки започети сат, а највише десет сати дневно;

– дневнице – исто као и запосленима у државним органима и изабраним, односно постављеним лицима.

За обављање послова адвокату припада накнада трошкове за поштанске, телефонске, банкарске и сличне услуге према плаћеним рачунима или у паушалном износу у висини од 2% вредности укупне награде за појединачни правни посао.

 

 1. IV. НАПЛАТА НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА

Члан 10.

Награда и накнада трошкова се могу плаћати унапред или након извршене радње и насталих трошкова.

Адвокат је овлашћен да од странке затражи и унапред прими новчана средства на име обезбеђења наплате будуће награде и трошкова који ће настати приликом заступања.

Моменат сачињавања обрачуна између адвоката и странке има се сматрати тренутком наплате трошкова и награде адвоката.

Члан 11.

Висина награде за рад адвоката утврђује се према важећој тарифи у време обрачуна.

Члан 12.

Досуда и наплата трошкова поступка на терет противне странке не утиче на обрачун и наплату награде и трошкова између адвоката и странке.

На захтев странке адвокат је дужан саставити писмени обрачун награде и трошкова за извршени рад уз приказ Тарифе.

Адвокат, кога адвокатска комора именује као заступника или браниоца странке која је неспособна за плаћање из социјалних разлога, нема право да од те странке или од адвокатске коморе тражи награду за заступање.

 

Члан 13.

Адвокат који је обвезник пореза на додату вредност има право додати и наплатити припадајући порез на додату вредност на извршени обрачун награде и трошкова.

 

 1. V. ПРИМЕНА ТАРИФЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Вредност поена утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије даје аутентично тумачење Тарифе.

Члан 15.

Вредност једног поена износи 45,00 динара.

Члан 16.

Тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 17.

Ступањем на снагу ове тарифе престаје да важи Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката “Службени гласник РС”, 121/2012, 99/2020, 37/2021. 

 

ТАРИФА

КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН НАГРАДЕ

Тарифни број 1.

Адвокату припада награда у зависности од висине запрећене казне за кривично дело и то:

Запрећена казнаНаграда
– за казну до 3 године затвора600 поена
– за казну преко 3 до 5 година затвора750 поена
– за казну преко 5 до 10 година затвора1.000 поена
– за казну преко 10 до 15 година затвора1.500 поена
– за казну преко 15 година затвора2.000 поена
–  за кривична дела за која се може изрећи казна затвора од 40 година, казна затвора од 30 до 40 година и казна доживотног затвора2.500 поена

 

Основица за обрачун награде утврђује се на следећи начин:

 • ако адвокат брани једног окривљеног који је једном радњом или са више радњи учинио више кривичних дела за које му се истовремено суди, висина запрећене казне се утврђује према максималној јединственој казни, применом одредби Кривичног законика у вези са одмеравњем казни за стицај кривичних дела;
 • ако адвокат брани у истом поступку више окривљених у којима су запрећене различите казне за различита кривична дела, адвокату припада награда према максимално запрећеној казни за најтеже кривично дело.

 

ОДБРАНА ОКРИВЉЕНОГ У ПРЕТКРИВИЧНОМ – ПРЕДИСТРАЖНОМ И ИСТРАЖНОМ ПОСТУПКУ

Тарифни број 2.

Под процесном радњом, у смислу одредби Тарифног броја 2, 7 и 8 ове Тарифе, подразумева се свака радња полиције, јавног тужиоца или суда о чијем предузимању се сачињава посебан записник.

За сваку одржану процесну радњу којој је присуствовао, адвокату припада награда из Тарифног броја 1, а за сваку неодржану процесну радњу којој је приступио, адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За приступање ради пријема решења о задржавању, адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За присуствовање и приступање процесним радњама, поред награде за одбрану, адвокату припада и награда у износу од 100 поена за сваки започети сат, рачунајући од времена када је процесна радња била заказана.

У случају када полиција, тужилац или суд предузимају више процесних радњи истог дана пред истим органом, адвокату припада награда за сваку појединачну процесну радњу којој је присуствовао или приступио за коју се саставља посебан записник, која му се по овом основу додатно увећава за сваку појединачну процесну радњу којој је присуствовао или приступио за коју се саставља посебан записник или службена белешка, за по 50% награде прописане за ту другу и сваку наредну појединачну процесну радњу којој је присуствовао или приступио за коју се саставља посебан записник или службена белешка.

У случају неодржавања процесне радње, адвокат је дужан да од полиције, тужиоца или суда затражи сачињавање записника или службене белешке у којој ће се констатовати да процесна радња није одржана и да је адвокат приступио – како би му, на основу сачињеног записника или службене белешке, могла бити призната награда.

 

ОДБРАНА ОКРИВЉЕНОГ НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ И НА СЕДНИЦИ ВЕЋА

Тарифни број 3.

За сваки одржани главни претрес, рочиште или седницу већа којима је присуствовао, адвокату припада награда из Тарифног броја 1, а за сваки неодржан главни претрес, рочиште или седницу већа на које је приступио адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За присуствовање главним претресима, рочиштима или седницама већа, поред награде за одбрану, адвокату припада и награда у износу од 100 поена за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак главног претреса, рочишта или седнице већа био заказан.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА

Тарифни број 4.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. за састављање:

–  кривичне пријаве,

–  приватне тужбе,

–  предлога за предузимање доказних радњи,

 • предлога за покретање поступка према малолетнику,

–  предлога за закључење споразума о признању кривице,

–  оптужнице,

–  оптужног предлога,

–  одговора на оптужницу,

–  предлога за укидање притвора,

–  писмене одбране,

 • поднесака у поступцима у вези са привременим или трајним одузимањем имовинске користи која је проистекла из кривичног дела,

– образложених поднесака којима се указује на чињенице које говоре у прилог одбрани – молбе ради одлагања извршења казне затвора,

–  предлога за извршење казне затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује,

–  молбе за условни отпуст,

–  тужбе за судску заштиту повреде права осуђеног лица,

–  захтева за рехабилитацију,

 • поднесака у поступцима за екстрадицију окривљеног,
 • захтева министарству надлежном за послове правосуђа ради постизања споразума о постојању штете и накнади исте,
 • изјашњења на вештачење,
 • захтева за накнаду трошкова.

Адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1. за састављање свих осталих поднесака у кривичном поступку.

САСТАВЉАЊЕ ПРАВНИХ ЛЕКОВА

Тарифни број 5.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. за састављање:

–  жалбе против решења о задржавању,

–  жалбе против решења о одређивању или продужењу притвора,

 • жалбе против решења о продужењу забране напуштања места боравка,
 • жалбе против  решења  о  одбијању  молбе  за  одлагање извршења казне,
 • приговора на оптужницу,

–  одговора на жалбу,

 • жалбе против посебног решења о издвајању доказа,
 • жалбе против решења о трошковима поступка,

–  жалбе оштећеног,

–  одговора на захтев за понављање кривичног поступка,

–  молбе за помиловање.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. увећана за 100% за састављање:

–  жалбе против решења о потврђивању оптужнице,

 • жалбе против пресуде,
 • жалбе против решења којим се изриче мера безбедности или васпитна мера,

– жалбе против решења о привременом или трајном одузимању имовинске користи проистекле из кривичног дела,

 • жалбе против решења о суђењу у одсуству,
 • жалбе на одлуке у поступцима међународне правне помоћи,
 • захтева за понављање кривичног поступка,

–  захтева за заштиту законитости,

 • жалба против решења о екстрадицији,
 • уставне жалбе.

 

РАЗГОВОР СА ОКРИВЉЕНИМ КОЈИ ЈЕ ЛИШЕН СЛОБОДЕ

Тарифни број 6.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1 за сваки обављени разговор са окривљеним који је лишен слободе или се налази у притвору или му је изречена мера забране напуштања стана или се налази у затвору или другој установи за извршење кривичних санкција.

 

 

ОДБРАНА ВИШЕ ОКРИВЉЕНИХ

Тарифни број 7.

Када адвокат брани више окривљених, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку процесну радњу коју предузима (одбрана, поднесци, правни лекови и др.) за по 50% за другог и сваког наредног окривљеног.

У случају из става 1. овог тарифног броја, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку  процесну радњу појединачно тако што се награда за одбрану једног окривљеног увећава процентом који одговара броју окривљених које адвокат брани у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ЗАСТУПАЊЕ ОШТЕЋЕНОГ, ОШТЕЋЕНОГ КАО ТУЖИОЦА И ПРИВАТНОГ ТУЖИОЦА

Тарифни број 8.

За заступање оштећеног као тужиоца, приватног тужиоца и малолетног лица као оштећеног, адвокату припада награду као и за одбрану окривљеног.

За заступање оштећеног адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

За присуствовање и приступање процесним радњама, поред награде за заступање, адвокату припада и награда у износу од 100 поена за сваки започети сат рачунајући од времена када је процесна радња била заказана, односно за присуствовање главним претресима, рочиштима или седницама већа.

 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК И ПОСТУПАК ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА

Тарифни број 9.

За састављање прекршајне пријаве, акта и других поднесака којима се покреће прекршајни поступак, као и за састављање писмене одбране и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе у прекршајном поступку или у поступку привредних преступа, адвокату припада награда према врсти поступка и то:

Врста поступкаНаграда
–  у поступку привредних преступа1.000 поена
у поступку који се води пред прекршајним судом из области јавних прихода, јавног информисања, царинског, спољнотрговинског и девизног пословања, животне средине, промета роба и услуга и промета хартијама од вредности850 поена
у поступку који се води пред прекршајним судом у областима које нису наведени у претходној алинеји700 поена
–  у поступку који се води пред полицијским органима600 поена
–  у поступку пред судом часту при Привредној комори550 поена
–  у осталим прекршајним поступцима550 поена

 

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ И ОДБРАНА

Тарифни број 10.

За одбрану окривљеног правног лица, одговорног лица у правном лицу, правног и физичког лица и за заступање оштећеног, адвокату припада:

– за сваки претрес једнак износ награде као и за поднеске из Тарифног броја 9.

– за сваки претрес који је одложен решењем или службеном белешком суда или органа да се претрес не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање претресима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на претресу пред другостепеним судом или органом као и свим осталим радњама суда или органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или органа.

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 11.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, као и за састављање одговора на исте, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 9.

 

ЗАСТУПАЊЕ И ОДБРАНА ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 12.

Када адвокат брани или заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећани износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(у процењивим предметима)

Тарифни број 13.

За састављање тужбе, противтужбе и других  поднесака којима се покреће парнични поступак, у писменом  или електронском облику, у процењивим предметима, адвокату припада награда према вредности спора и то:

Вредност спораНаграда
ПрекоДо
25.000 поена300 поена
25.000 поена50.000 поена375 поена
50.000 поена100.000 поена550 поена
100.000 поена200.000 поена750 поена
200.000 поена400.000 поена1.000 поена
400.000 поена800.000 поена1.250 поена
800.000 поена1.600.000 поена1.500 поена

 

Ако вредност спора прелази износ од 1.600.000 поена па до 4.000.000 поена, адвокат поред награде од 1.500 поена има право обрачунати награду од по 1 поена на сваких започетих 10.000 поена.

Ако вредност спора прелази износ од 4.000.000 поена па до 10.000.000 поена адвокат, поред награде из претходног става, има право обрачунати и награду од по 1 поена на сваких започетих 30.000 поена.

Ако вредност спора прелази износ од 10.000.000 поена адвокат, поред награде из претходна два става, има право обрачунати и награду од по 1 поена на сваких започетих 150.000 поена, али не више од 1.000 поена.

За састављање одговора на тужбу и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе адвокату припада награда из претходних  ставова.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је тужбом, противтужбом или другим поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 14.

За састављање тужбе, противтужбе и других поднесака којима се покреће парнични поступак, у писменом или електронском облику,у непроцењивим предметима, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:

Врста спораНаграда
–  у споровима због сметања државине550 поена
–  у споровима о праву службености750 поена
– у споровима из стамбених односа (откази уговора о закупу стана, исељење из стана, утврђење права закупа на стану и др. )750 поена
–    у споровима о разводу или поништаја брака, о постојању или непостојању брака550 поена
–  у споровима за утврђење и оспоравање материнства или очинства850 поена
– у споровима о вршењу родитељског права и о одржавању личних односа детета и родитеља са којим дете не живи550 поена
–  у споровима за одређивање законског издржавања или измене одлуке о законском издржавању300 поена
– у споровима из радних односа (у вези са отказом уговора о раду, постојању или непостојању радног односа, премештаја на друго радно место и слично), осим у процењивим имовинским захтевима из радног односа550 поена
–  у споровима о ауторском и сродним правима, о праву на жиг, модел и о осталим правима интелектуалне својине, осим у процењивим имовинским захтевима из ових односа1.500 поена
–  у споровима о заштити узбуњивача, дискриминацији и заштити од злостављања на раду550 поена
– у споровима у вези са спречавањем и заштитом од насиља у породици600 поена

 

За састављање одговора на тужбу и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе адвокату припада награда из претходног става.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је тужбом, противтужбом или другим поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде за захтев који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 15.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13. и 14.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или неодржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 16.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13. и 14.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима, ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 17.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА

Тарифни број 18.

За састављање предлога, у писменом  или електронском облику, којима се покреће поступак извршења или обезбеђења, за састављање обавештења о намери покретања поступка извршења против корисника буџета надлежном министарству за послове финансија, дописа Комори јавних извршитеља ради одређивања извршитеља који ће спровести извршење против јавних комуналних предузећа, као и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе укључујући и захтев за доношење решења о трошковима извршног поступка, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе) из Тарифног броја 13 и 14.

За састављање осталих поднесака и поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 19.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 18;

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 20.

За састављање правних лекова адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 18.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим  случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 21.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(уређење имовинских односа – процењиво)

Тарифни број 22.

За састављање предлога, у писменом или електронском облику, којима се покреће ванпарнични поступак за уређење имовинских односа (расправљање заоставштине, одређивање накнаде за експрописану непокретност, уређење коришћења заједничке ствари, деоба заједничке ствари, уређење међа, судски депозит, обезбеђење доказа и друго) и то у процењивим стварима као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 23.

За састављање предлога, у писменом или електронском облику, којима се покреће ванпарнични поступак у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:

Врста поступкаНаграда
– у поступку уређења личних стања (лишење пословне способности, задржавање у здравственој организацији, проглашење несталог лица за умрло)550 поена
– у поступку уређења породичног односа (продужење родитељског права, лишење родитељског права, давање дозволе за ступање у брак)550 поена
– поступку уређења имовинских односа – непроцењиво (састављање исправе, састављање  завештања, потврђивање садржине исправе, чување исправе, поништавање исправе)1.000 поена
–  остали ванпарнични поступци1.000 поена

 

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 24.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 22 и 23.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком суда да се рочиште не одржи 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или неодржаним адвокату припада, поред награде за заступање и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 25.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 22. и 23.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 26.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА КОЈИ ВОДЕ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА

Тарифни број 27.

За састављање захтева у писменом или електронском облику, за упис у катастар непокретности (упис непокретности, упис стварних права, предбележба, забележба, провођење промена на непокретностима или стварним правима на њима, брисање) и то у процењивим стварима када се упис односи на неко право или чињеницу у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали уписи – непроцењиво)

Тарифни број 28.

За састављање захтева, у писменом или електронском облику,  за упис у катастар непокретности (упис непокретности, упис стварних права, предбележба, забележба, провођење промена на непокретностима или стварним правима на њима, брисање) у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада, независно од означене вредности, награда у износу од 550 поена.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 29.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (захтеви) из Тарифног броја 27 и 28.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама органа које се одржавају у згради или ван зграде органа.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 30.

За састављање правних лекова, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (захтеви) из Тарифног броја 27 и 28.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 31.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

СТЕЧАЈНИ И ЛИКВИДАЦИОНИ ПОСТУПАК

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(у процењивим предметима)

Тарифни број 32.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се пријављују потраживања у стечајном или ликвидационом поступку и то у проценљивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 33.

За састављање поднесака у писменом или електронском облику,  којима се покреће стечајни или ликвидациони поступак као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе у стечајном или ликвидационом поступку у непроцењивим предметима, адвокату припада награда у износу од 850 поена.

За састављање осталих поднесака,  поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику у непроцењивим предметима, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 34.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске из Тарифног броја 32 и 33.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком суда или органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или неодржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање медијацији, седници као и свим осталим радњама суда или органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или органа.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 35.

За састављање правних лекова, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се пријављује потраживање или покреће поступак из Тарифног броја 32. и 33.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 36.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно, тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

УПРАВНИ ПОСТУПАК

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 37.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака у писменом или електронском облику, којима се покреће управни поступак и то у процењивим стварима када се управни поступак води око неког права у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом  или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 38.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака у писменом  или електронском облику, којима се покреће управни поступак и то у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:

Врста поступкаНаграда
– у поступку који се води пред пореским органима, пред царинским органима и пред полицијским органима1.000 поена
– у поступку који се води по одредбама Закона о планирању и изградњи и Породичном закону550 поена
–  у поступку који се води пред инспекцијским органима850 поена
–  у осталим управним поступцима550 поена

 

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом  или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 39.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 37. и 38.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама органа које се одржавају у згради или ван зграде органа.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 40.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 37 и 38.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 41.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу  појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПЦИМА ДОНОШЕЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

 

Тарифни бр. 42.

За сачињавање писаних  примедби на урбанистичке планове (све врсте урбанистичких планова према Закону о планирању и изградњи) адвокату припада награда у износу од 1.500 поена.

За присуствовање јавним седницама ради образлагања примедби на урбанистичке планове адвокату припада:

– за сваку јавну седницу једнак износ награде као из става 1. овог тарифног броја

– за сваку јавну седницу која је одложена решењем или службеном белешком органа да се јавна седница не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање јавним седницама, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

 

УПРАВНИ СПОРОВИ

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 43.

За састављање тужби, у писменом или електронском облику, којима се покреће управни спор и то у процењивим стварима када се управни спор води око управног акта органа поводом права у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 44.

За састављање тужби, у писменом или електронском облику,  којима се покреће управни спор и то у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти управног поступка из којег настао управни акт који је предмет управног спора, независно од означене вредности спора и то:

Врста поступкаНаграда
– око управног акта донетог у поступку који се водио пред пореским органима, пред царинским органима и пред полицијским органима1.000 поена
– око управног акта донетог у поступку који се водио по одредбама Закона о планирању и изградњи и  управног акта донетог у поступку који се водио пред инспекцијским органима850 поена
–  око управног акта донетог у поступку који се водио по одредбама Породичног закона и управног акта донетог у осталим управним поступцима550 поена

 

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 45.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 42. и 43.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 46.

За састављање правних лекова – ванредних правних средстава, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (тужбе) из Тарифног броја 42. и 43.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 47.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПОСТУПАК ЗА УПИС У РЕГИСТАР КОЈИ ВОДИ СУД ИЛИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ИЛИ ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАН

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 48.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак уписа у регистар којег води суд или Агенција за привредне регистре или други државни орган и то у процењивим стварима када се упис односи на неко право или чињеницу у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали уписи – непроцењиво)

Тарифни број 49.

За састављање предлога, захтева, пријава, молби и других поднесака у писменоом или електронском облику, којима се покреће поступак уписа у регистар којег води суд или Агенција за привредне регистре или други државни орган и то у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда од 550 поена.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 50.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 47. и 48.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком регистратора да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама органа које се одржавају у згради или ван зграде органа.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 51.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 47. и 48.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 52.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно ,тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПОСТУПАК ПРЕД ПОСЛОДАВЦЕМ И ПОСТУПАК ПРЕД ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 53.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак пред послодавцем (заштита права запослених) или поступак пред привредним друштвом (заказивање седнице скупштине друштва и др.) и то у процењивим стварима када се поступак води око неког права у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифни број 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(непроцењиво)

Тарифни број 54.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак пред послодавцем или поступак пред привредним друштвом и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда од 550 поена.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1 овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 55.

За заступање на рочишту, састанку, седници или другом облику расправљања пред послодавцем или пред привредним друштвом адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 52. и 53.

– за свако рочиште које је одложено одлуком или службеном белешком да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним органом као и свим осталим радњама код послодавца или привредног друштва које се одржавају у згради или ван зграде послодавца или привредног друштва.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 56.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 52. и 53.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 57.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПОСТУПАК ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА

Тарифни број 58.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којим се покреће поступак пред Уставним судом као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда у износу од 1.500 поена.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 59.

За заступање на рочишту адвокату припада за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 57.

За свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходног става овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 60.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПОСТУПЦИ ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ СУДОВИМА И МЕЂУНАРОДНИМ АРБИТРАЖАМА

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 61.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак пред међународним судом или арбитражом и то у процењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 62.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак пред међународним судом или арбитражом и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда у износу од 1.500 поена.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 63.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 60. и 61.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком органа да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда или арбитраже које се одржавају у згради или ван зграде суда или арбитраже.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 64.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 60. и 61.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 65.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ПОСТУПЦИ ПРЕД ДОМАЋОМ АРБИТРАЖОМ, АГЕНЦИЈОМ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА И ПРЕД ПОСРЕДНИКОМ (МЕДИЈАЦИЈА)

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 66.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак пред арбитражом, Агенцијом за мирно решавање радних спорова или пред посредником у поступку медијације и то у процењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. Овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 67.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће поступак пред пред арбитражом, Агенцијом за мирно решавање радних спорова или пред посредником у поступку медијације и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда у износу од 850 поена.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. Овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 68.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 65. и 66.

– за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком арбитраже, Агенције или посредника да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају као и свим осталим радњама арбитраже, Агенције или посредника које се одржавају у згради или ван зграде арбитраже, Агенције или посредника.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 69.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(процењиво)

Тарифни број 70.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће било који други поступак који није наведен у претходним одредбама ове Тарифе и то без обзира да ли се покреће пред судом, државним органом, привредним друштвом и то у процењивим предметима у којима се расправља о правима на имовини која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде према вредности те имовине као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом  или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

САСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 71.

За састављање поднесака, у писменом или електронском облику, којима се покреће било који други поступак који није наведен у претходним одредбама ове Тарифе и то без обзира да ли се покреће пред судом, државним органом, привредним друштвом и то у непроцењивим стварима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти тог поступка, независно од означене вредности спора и то:

Врста поступкаНаграда
– у поступку који се води пред привредним друштвом550 поена
– у поступку који се води пред државним органом650 поена
– у поступку који се води пред основним судом750 поена
– у поступку који се води пред привредним судом850 поена
– у поступку који се води пред вишим судом1.000 поена
– у поступку који се води пред управним судом1.200 поена
– у поступку који се води пред уставним судом1.500 поена

 

За састављање осталих поднесака, поднесака који се састоје у попуњавању образаца или табела у писменом или електронском облику адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

 

ЗАСТУПАЊЕ

Тарифни број 72.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 69. и 70.

–  за свако рочиште које је одложено решењем или службеном белешком суда, органа и др. да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне алинеје овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 100 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају као и свим осталим радњама суда, органа и др. које се одржавају у згради или ван зграде суда, органа и др.

 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 73.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 69. и 70.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у сложенијим случајевима ова награда може износити 100%.

 

ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Тарифни број 74.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу појединачно тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

 

САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА

ПРАВНИ ПОСЛОВИ
(процењиво)

Тарифни број 75.

За састављање уговора (за живота или  за случај смрти, једностраних или двостраних и др.) и изјава воља (завештање и др.) и то у процењивим стварима када се правни посао односи на имовину која има одређену новчану вредност, адвокат по своме избору може применити Тарифни број 13. или награду обрачунати у процентуалном износу од тржишне вредности имовине, која је предмет правног посла, с тим да тај проценат не може бити већи од 2,5 %. У сваком случају најнижи износ награде не може бити мањи од  550 поена.

Код правних послова где је предмет повремено давање (закупнине и др.) тржишна вредност предмета правног посла се утврђује збиром тих повремених давања у уговореном периоду али не краћем од једне и не дужем од пет година.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ
(непроцењиво)

Тарифни број 76.

За састављање уговора и изјава воља у непроцењивим стварима адвокату припада награда према врсти тог правног посла, независно од означене вредности и то:

Врста правног послаНаграда
– за састављање ортачких уговора1.000 поена
– за састављање уговора о коришћењу заједничке ствари750 поена
– за састављање уговора о послузи550 поена
– за састављање уговора о трговинском заступању или посредовању850 поена
– за састављање генералних (општих) уговора1.000 поена
– за састављање предуговора750 поена
– за састављање осталих уговора650 поена
– за састављање завештања650 поена
– за састављања пуномоћи450 поена
– за састављање осталих изјава375 поена

 

ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Тарифни број 77.

За састављање општих или појединачних аката привредних субјеката, државних органа, односно органа локалне самоуправе и осталих правних лица адвокату припада награда према врсти тог аката, независно од означене вредности и то:

Врста правног актаНаграда
– за састављање статута или оснивачког акта привредног субјекта и осталих правних лица1.000 поена
– за састављање осталих општих аката привредног субјекта и осталих правних лица (правилници и др.)850 поена
– за састављање општих аката државних органа или органа локалне самоуправе1.250 поена
–    за састављање појединачних аката привредних субјеката и осталих правних лица(одлуке и др.)650 поена
– за састављање појединачних аката државних органа или органа локалне самоуправе (одлуке, решења и др.)750 поена

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

ПРАВНИ САВЕТИ И МИШЉЕЊА

Тарифни број 78.

За усмени  и писмени правни савет или мишљење о неком правном питању, адвокату припада награда прописана за поднеске којима се покреће одговарајући поступак у вези са тим правним питањем.

Адвокату припада награда за писмени правни савет и мишљење само ако је странка тражила писмени правни савет и мишљење.

Адвокат нема права на награду из овог тарифног броја ако даје савете и мишљења у вези са поступком који покреће у име странке или у вези са поступком који води у име странке.

Адвокат нема права на награду из овог тарифног броја ако је са странком уговорио паушалну награду за континуирано пружање правне помоћи.

 

ПРИСУСТВОВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

Тарифни број 79.

За присуствовање на конференцијама и састанцима на којима се расправља о чињеничним и правним питањима од интереса за странку, адвокату припада награда за сваки започети сат у износу од  300 поена.

Адвокат нема права на награду из овог тарифног броја ако је са странком уговорио паушалну награду за континуирано пружање правне помоћи.

 

РАЗМАТРАЊЕ СПИСА

Тарифни број 80.

За прегледање или разматрање списа предмета, адвокату припада 50% награде прописане за поднеске којима се покреће поступак чији списи се разматрају.

За прегледање јавних књига, прибављање извода или преписа   из јавних књига или списа,  било у аналогном или дигиталном облику, за утврђивање правоснажности или извршности одлуке  адвокату припада 30% награде прописане за поднеске којима се покреће поступак у којем су одлуке донете, односно за чије покретање поступка се списи разматрају.

За прибављање апостила („APOSTILLE“) адвокату припада 50% награде прописане за поднеске којима се покреће поступак у којем су донете одлуке у вези којих се предузимају радње ради  међународне потврде документа према Хашкој конвенцији од 05.октобра 1961. године.

За издавање података катастра непокретности из проширене базе података, за сваки део парцеле или објекта који је као такав Катастар  завео у базу података, адвокату припада награда у износу  од 50 поена.

 

ДОПИСИ И ОПОМЕНЕ

Тарифни број 81.

За састављање опомена или дописа противној странци којима се захтева чињење, нечињење или трпљење, адвокату припада 50% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак за остварење таквог захтева.

За састављање осталих дописа противној или својој странци, адвокату припада награда у износу од 100 поена.

 

Број: 229/2023

У Београду, 01.04.2023.

 

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

Јасмина Милутиновић, адвокат