admin

Izveštaj sa sednice Upravnog Odbora održane 04.07.2017. godine

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine održao je u utorak 4. jula prvu
sednicu sa novim rukovodstvom na čelu i predsednikom Vladimirom Beljanskim.

Odluke koje su donete su od suštinskog značaja za rad i funkcionisanje Komore:

·        Odlučeno je da se angažuje ovlašćena revizorska kuća koja će
sprovesti nezavisnu reviziju, a kako bi se otklonile sve nedoumice u pogledu
finansijskog poslovanja prethodnog rukovodstva. Nakon toga će biti donet
finansijski plan za naredni period.
·        Odlučeno je da se formira radna grupa za praćenje aktuelne
situacije u zakonodavstvu jer je to od vitalnog značaja za advokaturu.
·        Odlučeno je da se formira radna grupa za razmatranje i izmenu
Pravila ogranaka u sastavu AKV, a Ogranci su obavezani da dostave izveštaje
do 01.09.2017. godine.
·        Odlučeno je da se Ogranku AKV u Novom Sadu dodele prostorije na
privremeno korišćenje budući da je to jedini Ogranak u sastavu AKV koji do
sada nije imao svoje prostorije.
·        Doneta je odluka o upisu 35 advokatskih pripravnika u imenik
advokatskih pripravnika i odluka o upisu 21 advokata u imenik advokata.