admin

Измена тарифе 8. јануар 2000.

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 25. децембра 1999. године, донео

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу СРЈ” бр. 75 од 31. децембра 1999)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98) у члану 9. број: “2,00” замењује се бројем “5,00”.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службени лист СРЈ”.