admin

Измена тарифе 4. фебруар 2006.година

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 26/98 и 11/2002) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 24. децембра 2005. године, донео

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу СЦГ” бр. 5 од 27. јануара 2006)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002 и “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003 и 58/2004) у члану 9. број: “15,00” замењује се бројем “18,00”.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службени лист СРЈ”.