admin

Измена тарифе 3 март 2001. година

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 17. фебруара 2001. године, донео

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу СРЈ” бр. 8 од 23. фебруара 2001)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98 и 75/99) у члану 9. број: “5,00” замењује се бројем “8,00”.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службени лист СРЈ”.