admin

Измена тарифе 7.март 2002. године

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 23. фебруара 2002. године, донео je

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу СРЈ” бр. 11 од 27. фебруара 2002)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99 и 8/2001) у члану 9. број: “8,00” замењује се бројем “10,00”.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службени лист СРЈ”.