admin

Измена тарифе 2. август 2003. година

На основу члана 56. Закона о адвокатури (“Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 26/98 и 11/2002) Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 5. јула 2003. године, донео

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА
(Објављену у “Сл. листу СЦГ” бр. 32 од 25. јула 2003)

Члан 1

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002) у члану 9. број: “10,00” замењује се бројем “12,00”.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службени лист СРЈ”.