admin

Изборна скупштина АКВ 13. октобра 2007.

У Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, 13. октобра 2007. године одржана је изборна Скупштина Адвокатске коморе Војводине са следећим дневним редом: 1.Отварање Скупштине и утврђивање броја присутних делегата; 2. Избор Радног председништва; 3. Усвајање записника с претходне Скупштине; 4. Усвајање Пословника о раду Скупштине АК Војводине; 5. Избор Бирачког одбора; 6. Извештај председника Адвокатске коморе Војводине о раду органа Коморе; 7. Завршни рачун за 2006. годину; 8. Финансијски план за 2007. годину; 9. Избор органа АК Војводине; 10. Дискусија; 11. Доношење одлука; 12. Ставови и закључци Скупштине; 13. Усвајање предлога за разрешење органа АК Војводине; 14. Извештај Изборне комисије.

Радним председништвом, у коме су били гђа Љубица Дајч, адвокат у Новом Саду, гђа Даница Мишковић Молнар, адвокат у Сремској Митровици, гђа Герта Корпонаи, адвокат у Сенти и гђа Радмила Ђурков Коцољевац, адвокат у Панчеву, руководио је др Слободан Бељански, адвокат у Новом Саду.

Скупштина је усвојила предложени дневни ред и записник са претходне Скупштине.

Свој извештај о раду органа Коморе за протекли период, који је раније објављен у Гласнику, председник Адвокатске коморе Војводине др Слободан Бељански је допунио на самој Скупштини, оцењујући период у коме је био председник, а то су претходна три мандата.

Скупштина је донела следеће одлуке:

 1. Усваја се Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Војводине.
 2. Изабран је Бирачки одбор у саставу: г.Есад Шемовић, адвокат у Ади председник, Тодор Тапалага, адвокат у Зрењанину и Копања Владимир, адвокат у Новом Саду, чланови.
 3. Усваја се извештај председника Адвокатске коморе Војводине о раду органа Коморе.
 4. Усваја се завршни рачун Адвокатске коморе Војводине за 2006. годину.
 5. Усваја се финансијски план Адвокатске коморе Војводине за 2007. годину.
 6. Овлашћује се Управни одбор Адвокатске коморе Војводине да утврди изглед знака-симбола Адвокатске коморе Војводине.
 7. Скупштина је усвојила следеће ЗАКЉУЧКЕ:
  • У периоду до доношења новог Закона о адвокатури Адвокатска комора Војводине ће се залагати за то да се у Закону о адвокатури задрже основна решења предложена од стране Адвокатске коморе Србије, у којима се, између осталог, предвиђа да се у периоду од две године у именик адвоката онемогући упис кандидатима из судова, тужилаштава и полиције у истом месту у коме су обављали ову службу, да се установи полагање адвокатског испита и да се сачува постојећа структура адвокатских комора са њиховим садашњим правним субјективитетом.
  • Адвокатска комора Војводине залагаће се да се у складу са Уставом пружање правне помоћи повери само адвокатима и службама правне помоћи.
 8. Разрешавају се досадашњи органи Адвокатске коморе Војводине.
 9. Прихвата се извештај о резултатима гласања који је поднео председник Изборне комисије, Ђорђе Вебер, адвокат у Новом Саду.

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА

За председника Адвокатске коморе Војводине изабран је г. БРАНИСЛАВ ВУЛИЋ, адвокат у Новом Саду (други кандидат био је г. Јован Секељ, адвокат у Зрењанину).

За потпредседнике Адвокатске коморе Војводине изабрани су г. ДРАГАН ВУЈОВИЋ, адвокат у Старој Пазови (други кандидат био је г. Предојевић Бранислав, адвокат у Старој Пазови), г. МАРТИН БАЧИЋ, адвокат у Суботици (други кандидат био је г. Ласло Јожа, адвокат у Суботици) и гђа ВУКИЦА МИДОРОВИЋ, адвокат у Кикинди (други кандидат био је г. Бранислав Сивчев, адвокат у Кикинди).

За чланове Управног одбора изабрани су: г. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ, адвокат у Новом Саду, г. СИМА КНЕЖЕВИЋ, адвокат у Новом Саду, г. СРЂАН СИКИМИЋ, адвокат у Новом Саду, г. ГОРАН СТАНИВУКОВИЋ, адвокат у Новом Саду, гђица МИОМИРА ВЕСКОВИЋ , адвокат у Сремској Митровици, г. МИРОСЛАВ БАЈИЋ, адвокат у Сенти, г. ИВАН ЈУРИШИЋ, адвокат у Сомбору, г. ДУШКО АВРАМОВ, адвокат у Зрењанину, г. БИЉАНА БЈЕЛЕТИЋ, адвокат у Панчеву и г. ГОРАН ВЕЉОВИЋ, адвокат у Панчеву.

За дисциплинског тужиоца изабран је г. ЈОЛИЋ КОСТА, адвокат у Новом Саду.

За заменике дисциплинског тужиоца изабрани су г. ВЛАДИМИР САЛОНСКИ, адвокат у Врбасу, гђа ЉУБИНКА КРКЉУШ, адвокат у Новом Саду (други кандидат био је г. Бранислав Стакић, адвокат у Новом Саду), г. ЈОВАН ЋИРИЋ, адвокат у Панчеву, г. ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ, адвокат у Зрењанину и г. РУДИН ЛАГУНЏИЋ, адвокат у Старој Пазови.

За председника дисциплинског суда изабран је г. АЛЕКСАНДАР МАРКОВ, адвокат у Бечеју.

За заменика председника дисциплинског суда изабрани су г. МИЛАН СТУПАР, адвокат у Новом Саду и г.МИЛАНКО РАКИЋ, адвокат у Инђији.

За чланове Дисциплинског суда изабрани су г. ГОРАН ИЛИЋ, адвокат у Новом Саду, г. СЛАВКО ПЕРЕСКИ, адвокат у Новом Саду, гђица ЉУБИЦА БЕСЕРОВАЦ, адвокат у Сремској Митровици, г.НЕБОЈША МАРИЧИЋ, адвокат у Руми, г. ЉУБОМИР ЈАНИЋ, адвокат у Зрењанину, г. ЖИВКО КАРАМАНИЋ, адвокат у Зрењанину и г.ДУШАН ПАВЛИЦА, адвокат у Панчеву.

За председника Комисије за преглед финансијског пословања изабран је г. РУЖА ДУЛИЋ, адвокат у Суботици.

За чланове Комисије за преглед финансијског пословања изабрани су г. ДРАГОСЛАВ АЛЕКСИЋ, адвокат у Вршцу и г. ВУЈАДИН МАСНИКОСА, адвокат у Новом Саду, док су за заменике чланова Комисије за преглед финансијског пословања изабрани г. АНДРИЈА ТЕОДОРОВИЋ, адвокат у Вршцу и г. МИЛАН МАУКОВИЋ, адвокат у Шиду.


На конститутивној седници Управног одбора, одржаној 13. октобра 2007. године, за секретара Управног одбора изабран је г.СИМА КНЕЖЕВИЋ, адвокат у Новом Саду, а за благајника Управног одбора изабран је г.МИРОСЛАВ БАЈИЋ, адвокат у Сенти.