Брисање из именика

Брисање из Именика адвоката

Захтев за брисање се подноси Управном одбору АКВ.
У захтеву се наводи датум брисања, као и личност коју адвокат предлаже за преузиматеља своје канцеларије.
Уколико је адвокат који се брише био дуже од 5 година адвокат, може да задржи чланство у Посмртном фонду АКВ, али то мора да наведе у захтеву за брисање
Уз захтев за брисање се прилаже писана сагласност преузиматеља адв.канцеларије снабдевена печатом и потписом адвоката, као и потврда Пореске управе да адвокат који се брише није у регистру обвезника ПДВ-а.
Адвокат до дана брисања из Именика мора измирити обавезе према АКВ.

Брисање из Именика приправника

Захтев за брисање се подноси Управном одбору АКВ.
Захтев може поднети адвокат или адвокатски приправник.
У захтеву се наводи датум брисања из Именика приправника.