admin

Аутентично тумачење Тарифе (158-4/09)

Број: 158-4/09
05.09.2009.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је, на седници одржаној 5.09.2009., разматрајући захтеве Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд број 403-628 од 29.07.2009.. адвоката Југослава Тинтор из Београда број 126/09 од 15.07.2009. и адвоката Жељка Сердара из Београдаод 24.07.2009. за тумачење одредаба Тарифе о награда и накнади трошкова за рад адвоката у преткривичном поступку пред органима Министарства унутрашњих послова, на основу члана 23. став 1. тачка 3. Статута Адвокатске коморе Србије (“Сл. гласник РС” 43/99, 65/01 и 41/02) одлучио је да изда

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

Тарифних бројева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 17. и члана 8. Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката “Сл. лист СРЈ” бр. 54/98, 75/98, 8/01 и 11/02, “Сл. лист СЦГ” 32/2003, 58/2004 и 5/2006 и “Сл. гласник РС” 129/2007 у делу који се односи на њену примену у преткривичном поступку пред органима Министарства унутрашњих послова:

Адвокатска тарифа у означеним деловима гласи:

“Одбрана окривљеног

Тарифни број 1.

За одбрану окривљеног за сваки дан претреса, учешћа у претходном поступку, присуствовање увиђајима, реконструкцијама, вештачењима, као и свим осталим судским радњама које суд изводи изван зграде суда, адвокату припада награда у зависности од висине запрећене казне за кривична дела, и то:

 1. за казну до 3 године затвора – 240 поена
 2. за казну од 3 – 5 година затвора – 440 поена
 3. за казну од 5 – 10 година затвора – 800 поена
 4. за казну преко 10 година затвора – 1.000 поена

За неодржане процесне радње адвокату припада 50% од износа награде из претходног става.”

За заступање оштећеног, приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца

Тарифни број 2.

За заступање приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца адвокату припада награда као за одбрану из Тарифног броја 1.

За заступање оштећеног адвокату припада 50% награде из претходног става.

Састављање поднесака

Тарифни број 3.

За састављање кривичне пријаве, приватне тужбе, захтева за спровођење истраге и оптужног акта оштећеног као тужиоца, адвокату припада награда из Тарифног броја 1.

За састављање свих осталих поднесака у кривичном поступку адвокату припада 50% награде из претходног става.

Правни лекови

Тарифни број 4.

Адвокату припада награда као за одбрану из Тарифног броја 1. увећана за 100% за састављање:

 1. жалбе окривљеног, приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца против пресуде и решења којима су изречене мере безбедности или васпитне мере,
 2. захтева за понављање кривичног поступка,
 3. предлога за подизање захтева за заштиту законитости и
 4. захтева за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде.

Адвокату припада 50% награде из претходног става за састављање:

 1. приговора на оптужницу,
 2. одговора на жалбу,
 3. жалбе оштећеног,
 4. захтева за ванредно ублажавање казне,
 5. молбе за помиловање и
 6. одговора на предлог за понављање кривичног поступка.

Тарифни број 5.

За састављање жалбе против решења о отварању истраге, о одређивању или продужењу притвора и о одбијању захтева за понављење поступка, адвокату припада награда и то:

 1. ако је решење донео општински суд – 440 поена
 2. ако је решење донео окружни суд – 800 поена

Одбрана или заступање више странака

Тарифни број 6.

Када адвокат брани или заступа две или више странака награда за рад се увећава за 50% за други и сваку наредну странку.

Присуствовање претресима, рочиштима и др.

Тарифни број 14.

За присуствовање претресима, расправама, рочиштима, увиђајима, вештачењима као и свим осталим радњама које поступајући орган спроводи у згради или ван зграде свог седишта, адвокату припада награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од 40 поена независно од права на награду за одбрану или заступање.

Адвокат има право на награду из става 1. овог тарифног броја, независно од права на наплату награде за дати правни савет или мишљење, за случај учествовања на састанцима органа управљања правних лица и за разговоре са физичким и правним лицима у којима се расправља о чињеничним и правним питањима.

На награду из става 2. овог тарифног броја немају право адвокати који су са странком уговорили паушалну награду у месечном износу сходно члану 3. ове тарифе.

За разговор адвоката са окривљеним у притвору или затвору награда се одређује у висини од 50% награде из Тарифног броја 1.

Разматрање списа

Тарифни број 15.

Адвокату припада награда:

 1. за прегледање и разматрање списа у висини од 50% награде из Тарифног броја 1, 7. и 8.
 2. за прегледање земљишних и осталих јавних књига, за вађење извода или преписа из јавних књига или списа, за утврђивање правоснажности или извршности одлука у висини од 20% награде из Тарифног броја 1, 7. и 8.

Тарифни број 17.

Адвокат има право на наплату паушалног износа од 25% од укупно предвиђеног износа награде, осим за радњу из Тарифног броја 12. став 1. која је одређена у процентуалном износу.

Члан 8.

Награда за рад адвоката утврђује према важећој тарифи у време обрачуна.”

С обзиром да 1998. године у време ступања на снагу “Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката” није био на снази Законик о кривичном поступку (“Службени лист” 70/2001, 68/2002. “Службени гласник РС” 58/2004) који је одредбом члана 228. предвидео право задржаног лица од стране органа Министарства унутрашњих послова на браниоца у преткривичном поступку, сагласно одредбама Тарифе, Аутентичном тумачењу Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 294-2/02 од 03.12.2002. године има се сматрати следеће:

 • одредбе Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Сл. лист СРЈ” бр. 54/98, 75/98, 8/01 и 11/02, “Сл. лист СЦГ ” 32/2003, 58/2004 и 5/2006 и “Сл. гласник РС” 129/2007) примењиваће се и за све предузете радње које предузимају браниоци који учествују у поступку пред органима Министарства унутрашњих послова,
 • под појмом “окривљени” у смислу Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката сматра се и “осумњичени”, а по појмом “учешћа у претходном поступку” сматра се и учешће адвоката у преткривичном поступку пред органима унутрашњих послова,
 • под појмом “разговор са окривљеним у притвору” има се сматрати “поверљив разговор са задржаним лицем – осумњиченим и преткривичном поступку пред органима унутрашњих послова”, који се тарифира са 50% од тарифног број 1,
 • под појмом “разматрање списа” има се сматрати “упознавање са предметом”, који се тарифира са 50% од тарифног броја 1,
 • под појмом “одбрана окривљеног за сваки дан претреса, учешће у претходном поступку, присуствовање увиђајима, реконструкцијама, вештачењима, као и свим осталим судским радњама које суд изводи изван зграде суда, адвокату припада награда у зависности од висине запрећене казне за кривична дела, а за неодржане процесне радње адвокату припада 50% од износа награде из тарифног става 1” има се сматрати “одбрана осумњиченог, присуство саслушању осумњиченог у полицији, препознавање осумњиченог у преткривичном поступку пред органима унутрашњих послова” који се тарифира према Тарифном ставу 1 за сваку обављену радњу, увећано за Тарифни број 14 за сваки започети сат трајања процесне радње,
 • под појмом “разматрање списа” има се сматрати “пријем решења о задржавању” који се тарифира са 50% од тарифног броја 1,
 • под појмом “одбране два или више окривљених лица” има се сматрати “одбране два или више осумњичених лица” и свака радња браниоца у преткривичном поступку која је извршена и обрачуната по овој Тарифи се увећава за по 50%,
 • на све обрачунате износе у преткривичном поступку пред органима унутрашњих послова адвокату припада право, у складу са Тарифним бројем 17, на паушал од 25%.

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Драгољуб Ђорђевић, адвокат