admin

Аутентично тумачење Тарифе (117-15/2010)

Број: 117-15/2010
10.04.2010.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 10.04.2010. на основу члана 23. став 1. тачка 3. Статута Адвокатске коморе Србије (“Сл. гласник РС” 43/99, 65/01 и 41/02) одлучио да изда

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Сл. лист СРЈ” 54/98, 75/99, 8/2001, 11/2002, “Сл. лист СЦГ” 32/2003, 58/2004, 5/2006, “Сл. гласник РС” 129/2007).

Адвокат има право на награду за предузете адвокатске радње у складу са Адвокатском тарифом. Награда за рад која је утврђена одговарајућим тарифним бројем у зависности од врсте поступка, вредности спора, органа пред којим се поступак води, има право на наплату паушалног износа од 25% од укупно предвиђеног износа награде за споредне радње и радње које је адвокат предузимао као привремени старатељ: конвертовање штићеникових новчаних средстава из евра у динаре и слање поштанском упутницом новчаног износа штићенику који се налази у установи, се сматрају споредним радњама у смислу тарифног броја 17 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.